Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Tallbackegatan 12 och 14 (Skogsslänten 2)

Planens syfte är att ge möjlighet till en fastighetsdelning. På fastigheten finns ett parhus byggt 2007. Ägarna av parhuset önskar separata tomter då huset redan har separata adresser.

Texten uppdaterad 2020-05-20

SAMRÅD BEGRÄNSAT FÖRFARANDE

Diarienummer

2019.472

Beskrivning

Ändring av detaljplan vid Tallbackegatan 12 och 14 avser pröva separata tomter istället för i dagsläget en gemensam. Ändring av detaljplan innebär att gällande plan fortsätter att gälla, men att ändringar görs i planbestämmelser. De nu aktuella handlingarna blir således komplement till befintliga planhandlingar.

Planområdet är beläget i Norra stadsskogen vid Tallbackegatan. Ändringen medför ingen åverkan på befintlig mark då den redan är ianspråktagen. Bestämmelsen om minsta tomtstorlek för berörd fastighet på 700 kvm i gällande detaljplan upphävs och ersätts med en bestämmelse om minsta fastighetsstorlek på 300 kvm.

Planläggningen sker med begränsat standardförfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel

Planområde

Planområdet ligger i Stadsskogen, ca 2 km sydväst om Alingsås stadskärna.

Status

Planen befinner sig i samrådsskedet.

Samråd

Samrådshandlingarna består av plankarta, illustrationskarta samt planbeskrivning, och finns att ta del av längre ned på sidan.
Handlingarna finns även tillgängliga i entrén på Sveagatan 12, vardagar 8-17 under samrådstiden.
Samrådet pågår mellan 22 maj 2020 till 12 juni 2020

Synpunkter

Synpunkter på förslaget lämnas senast 12 juni 2020.

Synpunkter önskas i första hand via mail till: samhallsbyggnad@alingsas.se

Det går också bra att skicka in dina synpunkter till:

Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12, 441 81 Alingsås

Inkomna synpunkter blir en allmän handling.

Det är viktigt att du anger nedanstående uppgifter för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget:

– detaljplaneförslagets diarienummer 2019.472 SBN
– ditt namn
– din bostadsadress/den fastighet du representerar.

Process

Granskning

Vid begränsat standardförfarande

Om samtliga sakägare godkänner förslaget under samrådet kan planen föras direkt till antagande. Granskning kan förbigås.

Om inte samtliga sakägare godkänt förslaget under samrådet kommer kommunen i en underrättelse att informera om planförslaget samt hålla det tillgängligt för granskning. Granskningstiden är minst två veckor och då finns också tillfälle att inkomma med synpunkter. Samtliga skriftliga synpunkter inkomna under samrådet och granskningen sammanställs i ett Granskningsutlåtande. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.

Antagande

Vid begränsat standardförfarande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunk­ter­na förs planen till Samhällsbyggnadsnämnden för antagande. Vid begränsat standardförfarande, där granskningsskedet förbigås, sammanställs sakägarnas godkännanden efter samrådet och förs därefter till antagande.

Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Handlingar

Samrådshandlingar:

  • Plan- och illustrationskarta
  • Planbeskrivning

Caroline Engdahl

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Samhällsbyggnadskontoret

NULL

Samhällsbyggnadskontoret