Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan för Alingsås, Omvandlingsområde Färgens Östra Strand

Ett förslag till detaljplan för omvandlingsområde Färgens östra strand har varit på samråd under sommaren 2019. Syftet med planen är att utöka byggrätter för befintlig bebyggelse och möjliggöra nya avstyckningar för ny bostadsbebyggelse. Syftet är också att möjliggöra en förbättring av befintliga vägars standard.

Texten uppdaterad 2020-05-14

Diarienummer

2017.200

Beskrivning

Detaljplanen med dess bestämmelser ger möjlighet att bygga större hus än vad som är tillåtet idag vilket förbättrar möjligheten att erhålla permanentbostadsstandard. I och med anslutning till kommunalt VA erbjuds fastighetsägarna i gengäld en större byggrätt. Idag är möjligheten att bygga ut sitt fritidshus eller bygga ett permanentbostadshus starkt begränsad eftersom gällande områdesbestämmelser håller nere husstorlekarna. Detaljplanen möjliggör också avstyckning av ca 50 nya tomter på olika platser i området.

Trafikmängden vid Färgens östra strand kommer att öka, vilket är en naturlig konsekvens av framförallt en ökad bostadspermanentning men även av exploatering. De ökade trafikmängderna kommer att ställa krav på det lokala vägnätet och att fler mötesplatser anläggs.

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget inte medför någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har varit på samråd tidigare (2014), med liknande syfte och innehåll. Efter det har planområdet utökats, fler utredningar har tagits fram och innehållet har ändrats.

Planläggningen sker med standardförfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.

Planområde

Planområdet ligger mellan sjön Stora Färgen och väg 180, ca 8 km från Alingsås stadskärna. I planområdet ingår Sundet, Skämningared, Svanvik, Färgered och Pojkebo.

Status

Detaljplanen bearbetas nu inför granskning. Samhällsbyggnadskontoret har tagit till sig de synpunkter som inkommit under samrådstiden och bearbetar förslaget utifrån dessa.

Process

Samråd

Samråd pågick mellan 1 juli och 11 augusti 2019.

Granskning

Efter samrådsskedet sammanställs synpunkter från samrådet i en samrådsredogörelse. Därefter bearbetas planförslaget och skickas därefter ut på granskning.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunk¬ter¬na förs planen till kommunfullmäktige för antagande.
Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter på samrådsförslaget längre. Under granskning ges ett nytt tillfälle att lämna synpunkter.

Kristine Bayard

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Samhällsbyggnadskontoret

NULL

Samhällsbyggnadskontoret