Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Mjölnaregatan 7 (Fregatten 4)

Planens syfte är att möjliggöra permanent uppförande av komplementbyggnad samt plank mot E20.

Texten uppdaterad 2020-05-13

UPPSTART/ INFÖR SAMRÅD

Diarienummer

2019.586

Beskrivning

Byggnaderna på Fregatten 4 är av äldre karaktär och de är utbyggda i etapper allt eftersom verksamheten expanderat. Idag finns det en större verkstad som är utbyggd med två byggnader samt ett skärmtak. Intill finns ett förråd med plank som vetter ut mot E20. Planket leder från förrådet till en komplementbyggnad inredd som bostad. I mitten av fastigheten finns huvudbyggnaden som är bostad.

För fastigheten Fregatten 4 gäller detaljplan Dp A451 från 1978. Delar av komplementbyggnaden och planket är placerade på prickad mark, dvs. mark som inte får bebyggas. I denna ändring av detaljplan ges möjlighet till permanent tillstånd av bullerplank mot E20 samt permanent tillstånd av uppförda komplementbyggnader.

Planområde

Planområdet ligger mellan västra stambanan och E20, i direkt anslutning till E20 och ca 450 m från Kungsgatan i Alingsås stadskärna. Fastighetens totalareal är 1365 m2 med infart från Mjölnaregatan.

Status

Planarbetet har startats och samhällsbyggnadskontoret arbetar just nu fram ett planförslag.

Process

Samråd

När ett planförslag har upprättats skickas det ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala förvaltningar och berörd allmänhet. Möjlighet finns då att lämna synpunkter på planförslaget.

Granskning

Efter samrådstiden bearbetas planförslaget och skickas därefter ut på granskning.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från både samrådet och granskningen i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunkterna förs planen till samhällsbyggnadsnämnden för antagande.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Caroline Engdahl

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Samhällsbyggnadskontoret

NULL

Samhällsbyggnadskontoret