Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan för Alingsås, Bostäder och genomfartsgata vid Kavlås äng

Planförslagets syfte är att ge möjlighet till ny bostadsbebyggelse på Kavlås äng samt ge möjlighet att bygga en ny genomfartsgata mellan Kavlåsvägen och Ekhagegatan. Detaljplanen har varit på samråd under sommaren 2019 och arbete pågår just nu med framtagande av granskningshandlingar.

Texten uppdaterad 2020-05-13

Diarienummer

2018.177

Beskrivning

I detaljplanen föreslås också att den befintliga Alfhemsvägen mellan Ekhagegatan och Konduktörsgatan ersätts av en ny genomfartsgata. Den nya gatan kommer att ansluta till Ekhagegatan, och fortsätta över Kavlås äng där den sedan stiger upp till Kavlåsvägen. På så sätt får Stadsskogen en trygg och trafiksäker anslutningsväg till Alingsås centrum. Längs med gatan planeras en gång- och cykelväg.

Det nya bostadskvarteret kommer att trafikförsörjas med en ny lokalgata som dels ansluter till den nya vägen i norr och Kavlåsvägen i söder. Intill den befintliga bebyggelsen i Kavlås planeras ca 20 nya bostäder. Den nya bebyggelsen placeras väster om de befintliga bostäderna, nedanför på Kavlås äng. Den nya bebyggelsen bör ses som en komplettering av den befintliga varför fristående villor eller grupphus med liknande byggnadsyta och tomtstorlek föreslås att få byggas här.

Detaljplanen har varit på samråd och granskning tidigare, med liknande syfte och innehåll. Efter granskningen gjordes flera ändringar och kompletterande utredningar och därför har ett nytt uppdrag påbörjats och planprocessen tas om från början

Planläggningen sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.

Planområde

Planområdet ligger ca 1,5 km sydväst om Alingsås stadskärna, i anslutning till stadsdelen Kavlås.

Status

Detaljplanen bearbetas nu inför granskning. Samhällsbyggnadskontoret har tagit till sig de synpunkter som inkommit under samrådstiden och bearbetar förslaget utifrån dessa.

Process

Samråd

Samråd pågick mellan 17 juni och 4 augusti 2019.

Granskning

Efter samrådsskedet sammanställs synpunkter från samrådet i en samrådsredogörelse. Därefter bearbetas planförslaget och skickas därefter ut på granskning.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunk¬ter¬na förs planen till kommunfullmäktige för antagande.
Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter på samrådsförslaget längre. Under granskning ges ett nytt tillfälle att lämna synpunkter.

Handlingar

  • Samrådshandlingar
    • Plan- och illustrationskarta
    • Planbeskrivning
    • Utredningar

Kristine Bayard

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Samhällsbyggnadskontoret

NULL

Samhällsbyggnadskontoret