Detaljplan för Sollebrunn, möjliggörande av komplementbyggnad inom Sollebrunn 19:56, Timotejg. 2

Fastighetsägaren till Sollebrunn 19:56 ansökte om planbesked i augusti 2020 för att möjliggöra en utökning av komplementbyggnad inom fastigheten. Stadsbyggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked den 21 mars 2022 och i kommande detaljplan avses en utökning av garage göras så att komplementbyggnaden blir planenlig.

Texten uppdaterad 2023-11-15

Diarienummer

2022.037 KS

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att utöka fastighetens byggrätt till 235 kvadratmeter så att detaljplanen överensstämmer med det som idag är byggt på fastigheten.

Planområde
Planområdet är beläget i tätorten Sollebrunn beläget vid Timotejgatan/Gärdesgatan. Planområdet omfattar cirka 1200 kvadratmeter.

Status

Detaljplanen finns nu tillgänglig för samråd och du kan nu lämna synpunkter på planförslaget. Samrådet pågår under perioden 4 oktober – 14 november 2023.

De planhandlingar som tagits fram till samrådet och som går att framföra synpunkter på är:

Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning av betydande miljöpåverkan

Planhandlingarna finns tillgängliga fysiskt på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12 och utställningen är öppen mån-fre kl 8-17. Observera att utställningen är obemannad men att handläggaren finns tillgänglig för frågor.

Om du/ni avser att inkomma med synpunkter på förslaget önskas dessa i första hand via e-post, i andra hand skriftligt till adress enligt nedan. Synpunkter ska vara kommunledningskontoret tillhanda senast 14 november 2023. Ange diarienummer 2023.037 KS. Inkomna synpunkter blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Mailadress: kommunstyrelsen@alingsas.se

Postadress: Alingsås kommun, kommunledningskontoret

441 30 Alingsås

Process

Samråd

När ett planförslag har upprättats skickas det ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala förvaltning­ar och berörd allmänhet. Möjlighet finns då att lämna synpunkter på planförslaget. Om samrådskretsen godkänner planförslaget kan detaljplanen antas direkt av Kommunstyrelsen.

Granskning

Efter samrådsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i en samrådsredogörelse. Därefter bearbetas planförslaget och skickas ut på granskning.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett granskningsutlåtande. Efter bearbetning av synpunkter samt eventuell revidering av planförslaget kan detaljplanen antas. Detaljplanen förväntas antas under år 2023.

Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits samt informeras om hur beslutet kan överklagas.

Laga kraft

Om ingen överklagar sker vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Samrådshandlingar

Delegationsprotokoll

Planbeskrivning

Ändring plankarta

Utredning : Betydande Miljöpåverkan

Emelie Spreizer Aspeheim

NULL

Planarkitekt, Planenheten