2 Driftstörningar
sv Swedish

Detaljplan för Alingsås, Verksamhetsområde Norr, Etapp 1 (Del av Bälinge 6:16)

Detaljplan för etapp 1 inom Verksamhetsområde Norr har vunnit laga kraft 2021-10-04. Planens syfte är att pröva möjligheten för byggnation av verksamheter, industri och kontor inom del av fastigheten Bälinge 6:16. Planen medger också allmän platsmark GATA och NATUR.

Texten uppdaterad 2021-10-05

Diarienummer

2020.546 KS

Beskrivning

Planens syfte är att pröva möjligheten för byggnation av verksamheter och industri inom del av fastigheten Bälinge 6:16. Planen medger också allmän platsmark GATA och NATUR.

Planområdet ingår i Verksamhetsområde Norr. Denna detaljplan utgör etapp 1 inom Verksamhetsområde Norr.

Planförslaget har i aktuellt skede reglerats med få bestämmelser och flexibilitet vad gäller utformning och placering. Bestämmelserna omfattar största byggnadsarea och högsta nockhöjd och medger en byggnadsarea på 60% av fastighetsarean för verksamheter, industri och kontor. I denna detaljplan planläggs också en del av en ny lokalgata som kommer att byggas ut sin helhet när resten av Verksamhetsområde Norr byggs ut.

Planförslaget är i linje med Översiktsplanen och Tillväxtprogrammet för Alingsås kommun. Kommunen bedömer att förslaget inte medför någon betydande miljöpåverkan.

Planläggningen sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.

Planområde

Planområdet ligger cirka 5 kilometer utanför stadskärnan och ungefär 600 meter från Stockholmsvägen/gamla E20.

Status

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2021-10-04.

Process

Samråd

Samrådstiden pågick mellan 22 december 2020 – 11 januari 2021

Granskning

Granskning pågick mellan 30 april 2021 – 20 maj 2021

Antagande

Efter granskningsskedet har synpunkter från granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande. Detaljplanen har antagits av Kommunfullmäktige 2021-06-16.

Laga kraft

Beslutet att anta detaljplanen överklagades den 8 juli 2021 till Mark- och
miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.


Mark- och miljödomstolen har den 8 september 2021 avvisat överklagandet och den 4 oktober 2021 meddelat att beslut om avvisande av överklagandet vunnit laga kraft.


På grund av ovanstående får Kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplan anses ha vunnit laga kraft den 4 oktober 2021.

Antagandehandlingar

  • Plankarta
  • Planbeskrivning
  • Lagakraftbevis
  • Utredningar

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kristine Bayard

NULL

Planarkitekt, Planenheten