Skärpta nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan för Alingsås, Verksamhetsområde Norr, Etapp 1 (Bälinge 6:16)

Detaljplan för etapp 1 inom Verksamhetsområde Norr är nu på samråd. Planens syfte är att pröva möjligheten för byggnation av verksamheter och industri inom del av fastigheten Bälinge 6:16. Planen medger också allmän platsmark GATA.

Texten uppdaterad 2020-12-18

Diarienummer

2020.546 KS

Beskrivning

Planens syfte är att pröva möjligheten för byggnation av verksamheter och industri inom del av fastigheten Bälinge 6:16. Planen medger också allmän platsmark GATA.

Planområdet ingår i planprogramsområdet för Verksamhetsområde Norr. Programmet utreder möjligheterna att skapa verksamhetmark i Bälinge samt norr om Sävelund. Denna detaljplan utgör etapp 1 inom Verksamhetsområde Norr. Arbetet med planprogrammet pågår parallellt med denna detaljplan.

Planförslaget har i aktuellt skede reglerats med få bestämmelser och flexibilitet vad gäller utformning och placering. Bestämmelserna omfattar största byggnadsarea och högsta nockhöjd och medger en byggnadsarea på 60% av fastighetsarean för verksamhet och industri. I denna detaljplan planläggs också en del av en ny lokalgata som kommer att byggas ut sin helhet när resten av Verksamhetsområde Norr byggs ut.

Planförslaget är i linje med Översiktsplanen och Tillväxtprogrammet för Alingsås kommun. Kommunen bedömer att förslaget inte medför någon betydande miljöpåverkan.

Planläggningen sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.

Planområde

Planområdet ligger cirka 5 kilometer utanför stadskärnan och ungefär 600 meter från Stockholmsvägen/gamla E20.

Status

Planen befinner sig i samrådsskedet.

  • Samrådshandlingarna består av Plankarta samt planbeskrivning, och finns att ta del av längre ned på sidan.
  • Handlingarna finns även tillgängliga i entrén på Sveagatan 12, vardagar 8-17 under samrådstiden.
  • Samrådet pågår mellan 22 december 2020 och 11 januari 2021.

Synpunkter

Synpunkter senast 11 januari 2021

Synpunkter önskas i första hand via mail till: kommunstyrelsen@alingsas.se

Eller skicka in dina synpunkter till:

Alingsås kommun
441 81 Alingsås

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Alingsås kommun. Mer information om hur Alingsås kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter finns här: https://www.alingsas.se/gdpr

Det är viktigt att du anger nedanstående uppgifter för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget:

Om du önskar få planhandlingarna utskrivna är du välkommen att besöka oss, eller kontakta oss via mail eller telefon, så skickar vi handlingarna med post.

Med hänsyn till julledighet kan det tidvis vara svårt att nå de ansvariga tjänstemännen. Under vecka 52 – 53 är bemanningen begränsad. Mail är att föredra vid frågor!

Process

Granskning

Efter samrådsskedet sammanställs synpunkter från samrådet i en samrådsredogörelse. Därefter bearbetas planförslaget och skickas ut på granskning.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunk­ter­na förs planen till kommunfullmäktige för antagande.

Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Handlingar

  • Samrådshandlingar:
  • Plankarta
  • Planbeskrivning
  • Utredningar

Samhällsbyggnadskontoret

NULL

Samhällsbyggnadskontoret

Kristine Bayard

NULL

Planarkitekt, Planenheten