Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Vardsjövägen, södra delen

Ett förslag till detaljplan som innehöll bostäder både i det norra området samt det södra området har varit ute på samråd under tiden 21 december 2012 till 22 januari 2013. Efter samrådet har södra delen utgått och behandlas i en separat detaljplan. Därefter hållits tillgängligt för granskning under tiden 27 November – 19 December 2013. Syftet med planen är att ge möjlighet att bygga nya bostäder vid Vardsjövägen/Tuvebo.

Texten uppdaterad 2020-05-13

Diarienummer

2011.074

Beskrivning

I planområdet planeras det för ca 12 villor/parhus med infart från Vardsjövägen. I detaljplanen regleras största tillåtna area för bostäder men däremot inte antal lägenheter. Beroende på vilka lägenhetsstorlekar som slutgiltigt väljs kan därför det totala antalet komma att variera.

Upplåtelseform regleras inte heller i detaljplanen vilket innebär att ägande-, bostads- eller hyresrätt kan bli aktuellt. Byte av upplåtelseform kan också komma att ske senare. För att skapa en successiv övergång mellan bostadskvarteren och kringliggande landskap men också mellan tomterna ska den nya bebyggelsen och tomtutformningen respektera och tillvarata landskapets utformning.

Det finns ingen offentlig eller kommersiell service vid Vardsjövägen/Tuvebo utan närmsta handelsområde med mataffär och vårdcentral m.m. är Alingsås centrum ca 2 km nordöst.

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget inte medför någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har varit på samråd tidigare (dec 2012-jan 2013), med liknande syfte och innehåll. Efter det har planområdet utökats, fler utredningar har tagits fram och innehållet har ändrats.

Planläggningen sker med standardförfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.

Planområde

Planområdet ligger ca 2 km sydväst om Alingsås stadskärna. Planområdet är sammanlagt ca 1,4 HA

Status

På grund av infartsvägen, överenskommelsen med privat fastighetsägare och kommunen detaljplanen ska igen bearbetas nu inför granskning. Samhällsbyggnadskontoret har tagit till sig de synpunkter som inkommit och bearbetar förslaget utifrån dessa.

Process

Samråd

Samråd pågick mellan 21 december 2012 till 22 januari 2013.

Granskning

Efter samrådsskedet sammanställs synpunkter från samrådet i en samrådsredogörelse. Därefter bearbetas planförslaget och skickas därefter ut på granskning.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunkterna förs planen till kommunfullmäktige för antagande. Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter på samrådsförslaget längre. Under granskning ges ett nytt tillfälle att lämna synpunkter.

Arben Vojvoda

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Samhällsbyggnadskontoret

NULL

Samhällsbyggnadskontoret