Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Folkparksgatan / Hambogatan (del av fastigheten Stadsskogen 2:151)

Detaljplanens syfte var att pröva markens lämplighet för nya bostäder i form av ett flerbostadshus i anslutning till Alingsåsparken. Uppdraget ingick i Planprioritering 2023-2024, beslutad av Kommunstyrelsen den 6 mars 2023. Detaljplanen har nu vunnit lagakraft.

Texten uppdaterad 2024-01-11

Diarienummer

2021.261 KS

Beskrivning

Detaljplanens syfte var att pröva markens lämplighet för nya bostäder i form av ett flerbostadshus i anslutning till Alingsåsparken. Planläggningen togs fram med utökat förfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel, eftersom detaljplanen inte stämde överens med översiktsplanen (antagen 2018) som anger verksamhet på platsen. Kommunstyrelsen var beredande nämnd.

Planområde

Planområdet ligger i Stadsskogen i korsningen Folkparksgatan/Hambogatan. Området är ca 3 700 kvm stort och ligger knappt 2 km från Alingsås station.

Status

Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Folkparksgatan/Hambogatan antogs av kommunfullmäktige den 27 september 2023, § 160.

Länsstyrelsen har den 20 oktober 2023 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Antagandebeslutet överklagades men Mark- och miljödomstolen beslutade den 28 december 2023 att avslå/avvisa överklagandet.

På grund av ovanstående får kommunens antagandebeslut anses ha vunnit laga kraft den 28 december 2023.

Process

Samråd

Samråd pågick mellan 5 maj 2022 och 27 maj 2022.

Granskning

Granskning pågick mellan 10 mars 2023 och 31 mars 2023.

Antagande

Planen antogs av Kommunfullmäktige den 27 september 2023.

Laga kraft

Planen vann lagakraft den 28 december 2023.

Lagakrafthandlingar

Lagakraftbevis

Plankarta

Illustrationskarta

Planbeskrivning

Ludvig Königsson

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås