Väg med stenmurar

FÖP Västra Bodarna

En ändring av översiktsplanen för Alingsås kommun, delen Västra Bodarna (i dagligt tal kallad fördjupning), antogs av kommunfullmäktige i mars 2014. Planen samt Granskningsutlåtande m.fl. handlingar finns att ladda ner nedtill på denna sida.

Ett förslag var ute på samråd under hösten 2010. Ett hundratal yttranden kom in från myndigheter, boende m.fl. och de har sammanfattats i en Samrådsredogörelse tillsammans med förslag på revideringar.

Under juni - september 2013 var sedan det reviderade förslaget tillgängligt för granskning. De synpunkter som då kom in sammanfattas i ett Granskningsutlåtande tillsammans med några förslag på ytterligare revideringar.

I november 2013 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att godkänna planförslaget samt att skicka det till kommun­fullmäktige för antagande.

Handläggare: planarkitekt Hans Nerstu, 0322-61 62 58