Triptyk. Cyklist, balkong, Mjörn.

Fördjupning av översiktsplanen för staden Alingsås

Kommunfullmäktige antog den 26 mars 2008 fördjupning av översiktsplanen för Alingsås kommun – staden, kallad FÖP staden Alingsås. Planen var på samråd hösten 2006 och var utställd för granskning under hösten 2007.

Planen omfattar det område som är Alingsås tätort idag, samt områden som kan komma att ingå i staden om 30 år. En miljökonsekvensbeskrivning ingår i planförslaget.

Du kan ta del av planen samt bilagorna till planen nedan.

Har du frågor om planen är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadskontoret, Alingsås kommun, telefon 0322-61 60 00 vx.
 

Ny översiktsplan ersätter FÖP staden Alingsås

Ny översiktsplan för Alingsås kommun antogs av Kommunfullmäktige 31 oktober 2018 §182. Översiktsplanen ersätter denna FÖP, som endast kvarstår som ett kunskapsunderlag.