Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Planprogram för Södra Stadsskogen

Stadsskogen är Alingsås Kommuns största utbyggnadsområde där över 800 nya bostäder har möjliggjorts de senaste 10 åren. I området fortsätter byggnationen för fullt samtidigt som de sista etapperna planläggs.

Texten uppdaterad 2020-11-19

Kommunen har i Tillväxtprogrammet pekat ut att Stadsskogen ska utvecklas söderut med bebyggelse och för att göra det möjligt har samhällsbyggnadskontoret inlett ett programarbete där kommunen övergripande undersöker möjligheterna för en blandad bostadsbebyggelse i det vi kallar Södra Stadsskogen.

Södra Stadsskogen

Programmet för Södra Stadsskogen ska vara ett underlag för fortsatt planering i området.  Södra stadsskogen ska vara en stadsdel med blandad bostadsbebyggelse och med service – både offentlig och handel – för invånarna.  I området som Södra Stadsskogen ligger i finns det idag fina rekreationsmiljöer med varierande natur och topografi. Balansen mellan att behålla – natur och de topografiska förutsättningar – och samtidigt skapa ytor för bebyggelse blir en av flera utmaningar i programmet.  

I programarbetet ingår även att utreda Södra Stadsskogsgatan, del av Södra Länken, och en tillfart vid E20 för att få till en infrastrukturlösning som fungerar på lång sikt.

Vad händer just nu?

Arbetet är igång med programmet för Södra Stadsskogen. Flera utredningar pågår under våren 2020.

Vad händer härnäst?

Under hösten 2020 får Alingsåsborna och berörda myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på ett samrådsförslag i ett programsamråd.

Efter programsamrådet kommer programmet revideras utifrån inkomna synpunkter för att sedan antas i kommunfullmäktige under tidiga 2021.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen