Skärpta nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Södra stadsskogen

Södra stadsskogen är en fortsättning på bostadsprojektet Norra Stadsskogen.

Texten uppdaterad 2020-05-22

Parallellt med detaljplanering av Norra Stadsskogen pågår framtagande av planprogram för Södra Stadsskogen. Södra Stadsskogen blir en naturlig förlängning av befintlig bebyggelse, där gestaltning och arkitektur utvecklas i syfte att harmonisera med områdets karaktär för att skapa en stadsdel på naturens villkor.

Varierade upplåtelseformer för bostäder eftersträvas för att bidra till en social hållbarhet. Här planeras lokaler för kommunal service, lek, idrott, samt naturområden för rekreation. Förnybara energikällor eftersträvas för att bidra till en miljömässigt hållbar stadsdel. I bottenvåningar, samt i delar av området som är mindre lämpade för bostäder, studeras möjlighet till verksamhetslokaler för att skapa en levande stadsdel samt för att utnyttja ytorna effektivt.

Samverkan med exploatörer för utveckling av tomtmark bedöms kunna ske från tidiga skeden i planläggningen och vid genomförandet av exploateringen. Uppskattningsvis kommer området inom avgränsningen för planprogram sammantaget inrymma 950 bostäder, varav 700 stycken planeras på kommunal mark.
I Södra Stadsskogen planeras för en vacker, trygg och hållbar stadsdel att bo och verka i!

Tidplan

  • I höst får Alingsåsborna och berörda myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på ett samrådsförslag i ett programsamråd.
  • Efter programsamrådet kommer programmet revideras utifrån inkomna synpunkter för att sedan antas i kommunfullmäktige under tidiga 2021.

E-tjänst intresseanmälan exploatera kommunal mark

Hanna Andersson

NULL

Exploateringsingenjör

Jesper Sjögren

NULL

Exploateringsingenjör, Exploateringsenheten