2 Driftstörningar
sv Swedish

Projekt Bergkullegatan

Projektet är i en uppstartsfas. Mer information om projekt Bergkullegatan kommer framöver att publiceras löpande på denna sida.

Texten uppdaterad 2022-05-31

Byggprojektet

Peab kommer att bebygga tomtmarken vid Bergkullegatan med bostäder (10 småhus och 51 lgh tre flerbohus). För information och frågor om Peabs byggnation hänvisas till Peab Bostad. Under tiden Peab bygger sina bostäder kommer Bergkullegatan att vara en stängd byggarbetsplats. När inflyttning sker i bostäderna öppnas gatan för allmän fordons- och gångtrafik.

Tidplan byggprojektet

Peabs byggnation av bostäder pågår fr.o.m. juni 2022 t.o.m. senare delen av 2023-början av 2024 då inflyttning sker i bostäderna.

Byggvägen

Den så kallade byggvägen kommer endast att användas för byggtransporter vid nybyggnad av bostäder i Stadsskogen och för övrig nyttotrafik som kommunen tillåter på vägen. När kommande detaljplan för Stadsskogen etapp 4 antagits av kommunen och vunnit laga kraft kan kommunala gator anläggas inom etapp 4. En av dessa gatorna avses att anläggas längs med och söder om byggvägen. När gatan byggs längs byggvägens sträckning är tanken att större delen av byggvägen ska sammanfalla med en framtida gcm-väg som ingår i gatan.

Tidplan för byggvägen

  • Byggvägen genom Stadsskogen som förbinder Rubingatan och Skogskullegatan slutförs 31 maj 2022.

Gångpassager

Tre gångpassager har anlagts för gående över byggvägen i nord-sydlig riktning. Gångpassagerna ansluter mot vandringsleder och stigar i skogsmarken. Barmark i anslutning till byggvägen besås med s.k. viltfrö eller släntfrö för att gynna önskvärd återväxt på olika områden.

Bergkullegatan

Kommunen kommer att färdigställa Bergkullegatan med slitlager, kantstenar, plantering m.m. i samband med inflyttningen i bostäderna 2023-2024.

Kontakt

För kommunen: Lars-Ove Hultgren, exploateringsingenjör, tel. 0322 61 62 28, e-post: lars-ove.hultgren@alingsas.se

Lars-Ove Hultgren

NULL

Exploateringsingenjör, Exploateringsenheten