Överblcik över del av Alingsås

Statistik för Alingsås kommun och övriga Sveriges kommuner 2010 samt prognos för Alingsås kommun 2011 och framåt

Invånarantal

Vid årsskiftet 2010-12-31 fick Alingsås kommun 37 796 invånare. Majoriteten bor i Alingsås stad.

I bilagorna nedan finns publicerad statistik för Alingsås kommun och för Sveriges kommuner.

En befolkningsprognos för Alingsås kommun, på kommunnivå,redovisas för åren 2011-2019.Inför beslut av de ekonomiska ramarna för Alingsås kommun 2012 och framåt har en sammanställning gjorts av den historiska utvecklingen i kommunen samt prognoser om framtiden. Prognoserna består dels av en trendprognos, som visar hur utvecklingen kan bli om nuvarande trend fortsätter, dels en målprognos som baseras på kommunens vision att bli 42 000 invånare år 2019. Bägge prognoserna har också brutits ner på delområden. Rapporten finns att läsa i bilagan "Efter regn kommer sol".

I kommunfakta 2010 finns statistisk information om kommunen och dess invånare. Ett särskilt faktablad finns som handlar om barnen i kommunen. Det generella faktabladet, finns på svenska, engelska och tyska.