Bild på hus

Så här går planprocessen till - från idé till användning

Du har en idé - att bygga något nytt. Idén kan komma från dig som fastighetsägare eller kommunen. Läs mer här om hur planprocessen går till...

Ansökan om planbesked

Om idén kräver ny eller ändring av befintlig detaljplan så måste man ansöka om planbesked. Planbeskedet ska ge dig svar på om ett planarbete kan påbörjas eller inte. Du ska ha fått ett beslut om planbesked inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kommit in till stadsbyggnadskontoret.

Om du får ett positivt besked ska det i planbeskedet stå en ungefärlig tidpunkt när ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplanen ska ske. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas. Beskedet bekräftar bara att ett planarbete kan påbörjas.

Vad är ett program?

Program inför detaljplan

Detaljplan behöver inte föregås av program, men om program upprättas ska det studera det sammanhang som ett aktuellt område befinner sig i och därmed klargöra lämplig markanvändning, behov av infrastruktur och konsekvenser av en eventuell detaljplan.

Programsamråd

Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse. Slutredovisning av programmet görs i samhällsbyggnadsnämnden och om nämnden är nöjd så antecknas programmet i protokollet.

Detaljplan - vad innebär samråd och granskning?

Samråd - detaljplan

När eventuellt programsamråd har genomförts arbetas programmet om till ett konkret planförslag. Planen ställs ut för samråd och berörda får en möjlighet att tycka till om ett konkretare förslag. Efter plansamrådet upprättas en samrådsredogörelse och samhällsbyggnadsnämnden får besluta om ett slutgiltigt planförslag ska tas fram.

Granskning - detaljplan

Efter samrådet upprättas en slutgiltig detaljplan som ställs ut för granskning i minst tre veckor. Då kan du se om dina eventuella synpunkter i samrådet har beaktats. Senast i detta skede måste du lämna in dina synpunkter för att du senare ska ha möjlighet att överklaga planen. Efter att granskningstiden avslutats upprättas ett granskningsutlåtande.

Antagande av detaljplan

Antagande

Efter eventuella mindre ändringar går planförslaget till byggnadsnämnden för antagande. Större och extra viktiga planer eller planer som strider mot översiktsplanen godkänns av nämnden för att sedan antas av kommunfullmäktige.

Laga kraft

Om planen inte överklagas, eller om överklagandet avslås vinner planen laga kraft och kan genomföras. Nu kan bygglov beviljas, vilket innebär att spaden kan sättas i jorden och arbetet kan påbörjas för att förverkliga idén som utvecklats under processens gång.

Överklaga kommunens beslut

Om du är missnöjd med detaljplanen kan du överklaga kommunens beslut till länsstyrelsen. Du kan bara överklaga planen om du är sakägare och om du har lämnat skriftliga synpunkter under samrådet eller granskningen. Sakägare är du om du till exempel bor i planområdet, äger fastigheter eller har andra rättigheter inom planområdet eller om du är granne till området.

Du kan överklaga beslutet under tre veckor, räknat från när kommunen meddelar på sin anslagstavla att planen är antagen. Du skickar ditt överklagande till din kommun, som sedan skickar det vidare till länsstyrelsen. Överklagande kan ske i flera olika steg. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen, och deras beslut kan i vissa fall överklagas till mark- och miljööverdomstolen.  

När gör vi planer? – strategisk plan

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer prioriteringen av de detaljplaneuppdrag som lämnas till samhällsbyggnadskontoret varje halvår i den strategiska planen.

Plan och bygglagen

När samhällsbyggnadskontoret upprättar detaljplaneförslag till samhällsbyggnadsnämnden följs Plan och bygglagen. Lagen ändrades senast 2015 och processerna kan du se på bild till höger eller i pdf nedan.