Regnbäddar ett av tre nya vattenprojekt

Nu har Vattensamordningsgruppen i Alingsås kommun fått sina första konkreta projekt. Tre separata åtgärder som främjar vattenvården kommer att ske eller påbörjas under hösten.

-Väldigt roligt att det blir något konkret av de resurser som Vattensamordningsgruppen nu har tilldelats, säger Anna Ebbesson, avdelningschef Livsmedel och Hälsoskydd.

Tidigare har Miljöskyddsnämnden avsatt pengar i 2018 års budget till Vattensamordningsgruppen. Resurserna ska användas till åtgärder inom vattenvårdsområdet, och nu har nämnden beviljat genomförande av tre specifika projekt.

Det första projektet är att det under hösten ska ske provtagningar av dagvatten och spillvatten från Sävelunds industriområde och E20. En stor källa till miljögifter i sjöar och vattendrag är utsläpp från industrier och trafiken, och syftet med att utföra ett antal mätningar är att öka kunskapen om utsläppen för att rätt åtgärder ska kunna vidtas.

-Detta känns mycket positivt då vi strävar efter rent vatten och ekosystem fria från föroreningar, vilket gynnar både naturens och människans hälsa, säger kommunekolog Jenny Leonardsson, som också är sammankallande i Vattensamordningsgruppen.

Öka antalet grundvattenrör

Det andra projektet som Vattensamordningsgruppen ska genomföra i höst är att öka antalet grundvattenrör. Detta görs för att man ska få en bättre kunskap om rådande grundvattennivå. Detta är särskilt aktuellt efter den gångna sommarens torka.

-Med tanke på sommarens torka är det positivt att få till några grundvattenrör så att kommunen tidigare kan gå ut och varna för eventuell vattenbrist. Dessutom finns det en vinst med att veta grundvattennivån vid ärenden med enskilda avlopp, säger Jenny Leonardsson och fortsätter:

-Behovet av fler grundvattenrör är störst i den södra delen av kommunen men hela kommunen kommer att ses över.

Pilotprojekt med regnbäddar

Det tredje projektet som ska ske i höst är en projektering av ett pilotprojekt där Alingsås kommun ska få sina första regnbäddar. En regnbädd är en infiltrationsbädd med vegetation för att rena och fördröja dagvatten, samtidigt som den bidrar till att skapa estetik och naturkänsla.

-Förhoppningen är att projektet kan komma igång under 2019 och att regnbäddar sedan kan vara ett koncept som finns med i tanken vid nya vägbyggen, vägrenoveringar eller annan samhällsplanering. Där det redan i dag är bebyggt kan regnbäddar vara en lösning för att minska sårbarheten för översvämningar och öka reningen av dagvatten, säger Jenny Leonardsson.

Placeringen av kommunens första regnbäddar kommer att bli längs Bolltorpsvägen vid Bolltorps handelsområde och längs Nyebrogatan ungefär i höjd med Willys. Där ska gatuavdelningen bredda den befintliga GC-banan och då blir det ett bra tillfälle att anlägga regnbäddar mellan bilvägen och GC-banan.

-Regnbäddar är något som det har pratats om ett tag i andra kommuner så det känns väldigt roligt att vi nu gör ett pilotprojekt av det här, säger miljöskyddschef Maria Jacobsson. 

Mer information

Jenny Leonardsson, kommunekolog, 0322 61 60 61

Maria Jacobsson, miljöskyddschef, 0322 - 61 72 43