Vid Anten
Vid Anten

Skogar och myrar

Skogarna i kommunen består till största delen av barrskogar men ibland med ett påtagligt inslag av lövskog. Den norra delen av kommunen präglas av närheten till de stora slätterna i Skaraborg, med mera öppna marker och med endast utströdda talldominerade blandskogar. Denna del innehåller också merparten av kommunens myrmarker, med Högmossen som den största och bäst utvecklade. I den östra kommundelen tangerar Lärkemossens naturreservat Alingsås kommun.

Stora sammanhängande skogsbygder är Risveden i väster, Lärkeskog och skogarna i södra och sydöstra kommundelen. Risveden har, trots omfattande avverkningar, kvar vissa områden med gammal värdefull skog och ett intressant växt- och djurliv. Dessa naturvärden bör säkras för framtiden.

De södra skogsområdena i kommunen är mestadels kraftigt kuperade och innehåller många sjöar och vattendrag. Även här finns områden med natur-skogskvaliteter, gamla skogar med naturliga variationer i bestånden. Detta ger förutsättningar för intressant och skyddsvärd fauna och flora.

Insprängda i dessa skogsbygder finns ännu kvar enstaka ålderdomligt hävdade gårdar och torp, som behöver någon form av stöd och skydd innan tegar och slåtterängar växer igen. De fåtaliga lövskogar som finns i kommunen, bör säkras genom förordnanden eller brukaravtal.