Naturvårdsprogram

Alingsås kommun har en naturvårdspolicy som säger att ambitionen i kommunen ska vara att i olika sammanhang främja och säkra den biologiska mångfalden. Enligt policyn ska det finnas ett naturvårdsprogram som konkretiserar kommunens naturvårdsambitioner. Naturvårdsprogrammet ska utgöra ett underlag för kommunens fysiska planering. Naturvårdsprogrammet omfattar hela kommunens yta och beskriver de viktigaste tätortsnära områden som ingår i kommunens Grönstrukturplan.

Ett övergripande mål för den kommunala naturvården är:

Bevara biologisk mångfald och traditionella naturvärden!

Naturvårdsprogrammet ges ut i en populärutgåva (naturguide), som är tänkt att locka till utflykter och besök i naturen.

Miljöskyddsnämnden följer upp och reviderar naturvårdsprogrammet fortlöpande. Vid större förändringar som kan medföra omfattande konsekvenser för markägare och/eller kommunen, ska förändringarna underställas kommunfullmäktige för beslut.

Prioriterade objekt i Naturvårdsprogrammet

Stora Halö och Stora Torstö

Stora Halö och Stora Torstö är öar i Mjörn som är väl värda att bevara. Öarna anses har höga natur- och kulturvärden, bl a värdefulla strandängar, ädellövskog och gamla väl bevarade gårdsmiljöer.

Högmossen

Kommunens största och bäst utvecklade högmosse, med begränsade torvtäktsingrepp. Representativ naturtyp. Området finns också i Alingsås naturguide.

"Månsaskogen"

Ett skogsskifte som tack vare få skogliga ingrepp utvecklat gammal skog med naturskogskvalitéer, med en mängd lågor (nedfallna stammar) och högstubbar. Denna idag ovanliga skogstyp innehåller många intressanta arter av både flora och fauna. Den centrala otillgängliga delen är avsatt som nyckelbiotop.

Kroksjöområdet - Hjortmarka

Ett mycket värdefullt tätortsnära naturområde, ca 360 ha, som inrättades som naturreservat 2010. Hjortgården är stadens mest frekventerade friluftsgård och flera motionsslingor och vandringsleder utgår härifrån. I området växer huvudsakligen barrskog, i väster med inslag av hedekskog med flera små vattendrag och myrmarker med förekomst av bl a korallrot. Värdefulla ängsmarker. Vid Kroksjön starkt bruten topografi och i ett område med 160-årig granskog. Berguv har förekommit inom området och har goda förutsättningar för häckning. Tjäder förekommer och har i närliggande område spelplats. Området omnämns i Alingsås naturguide.

Ekåsaryd

För trakten unik 180-årig naturskog av gran (ca 10 ha), med inslag av grov tall och björk. Relativt grova, igenväxta och undertryckta, levande och döda ekar med intressant lavflora präglar en del av området. Biologiskt värdefullt skogsbestånd med många signal- och rödlistade arter som genom sin närvaro indikerar höga naturvärden. En del av området är föreslaget som nyckelbiotopsområde.

Uppdatering av Naturvårdsprogrammet

Naturvårdsprogrammet är under omarbetning och beräknas vara klar under 2019.

För mer information kontakta Jenny Leonardsson, tel: 0322 - 61 60 61