Naturvårdsprogram

Kommunfullmäktige antog den 26 februari 2020 ett nytt Naturvårdsprogram för Alingsås kommun. Syftet med naturvårdsprogrammet är att fördjupa viljeriktningen gällande natur som anges i översiktsplan för Alingsås kommun samt att konkretisera den angivna ambitionen i kommunens naturvårdspolicy och naturvårdsvision.

Dokumentets huvuddel är kommunövergripande och anger mål och strategiska riktlinjer för det kommunala naturvårdsarbetet under perioden 2020-2025.

Målen är uppdelade i tre huvudområden:

  1. En rik och levande natur, med specifika mål för skogs- och odlingslandskapet, våtmarkerna samt växt- och djurlivet.
  2. Naturanpassad samhällsbyggnad, med specifika mål gällande tätortsnära natur, bostadsnära natur, ekosystemtjänster samt naturanpassade läsningar.
  3. Kunskapsspridning och medborgarsynpunkter, med specifika mål för naturkunskap, medborgarsynpunkter samt naturguide. 

Till Naturvårdsprogrammet finns två bilagor.

Den första bilagan innehåller checklistor främst avsedda som hjälpmedel vid fysisk planering och exploatering.  Checklistorna gäller bland annat hänsynstagande till naturvärden, ekosystemtjänstbedömning samt exploatering av brukningsvärd jordbruksmark.

Den andra bilagan innehåller beskrivningar av naturen i Alingsås kommun, såsom geologi, klimat, naturhistoria, skogslandskapet, odlingslandskapet och våtmarkerna. Här finns också beskrivningar av kommunens skyddade områden, bland annat naturreservaten, biotopskyddsområdena och Natura2000-områdena. Avslutningsvis finns en objektskatalog med beskrivningar av en rad olika områden som är värdefulla ur naturvårdssynpunkt. Denna bilaga är ett kunskapsunderlag och fördjupning för den som är intresserad av att veta mer om naturen i Alingsås kommun.