Tall vid Kroksjön
Kryptall vid Kroksjön

Hjortmarka naturreservat

Kommunfullmäktige beslutade den 1 september 2010 att bilda Hjortmarka naturreservat samt att meddela föreskrifter för reservatet. De fullständiga beslutshandlingarna med kartor, skötselplan och skötselplanekarta finns tillgängliga nedan. 

Reservatsförslaget har tagits fram av kommunens konsult tillsammans med berörda kommunala nämnder som ett sk LONA-projekt, (lokala naturvårdsåtgärder). Reservatet är ca 360 ha stort och ligger omedelbart öster om Alingsås stad. Det sträcker sig från Härsberget och Ängabo i väster till Stora Kroksjöns östra ände samt norrut mot Olstorp och Nygård.

Förvaltare av naturreservatet är Alingsås kommun.

Tillgänglighetsanpassad spång

Från den tillgänglighetsanpassade parkeringsplatsen ovanför Aleforshemmet till Tollsjön (med ramp och brygga) finns en tillgänglighetsslinga i form av en träspång. Mellan parkeringen och träspången går en grusad väg med viss lutning. Det totala avståndet mellan parkeringen och sjön är cirka 400 meter. Parkeringsplatsen hänvisas genom skyltar vid Aleforsvägen och Aleforshemmet.