Skötsel och tillsyn av bostadsnära naturmark

Alingsås kommun har idag en liten del produktiv skogsmark och dessa skogar minskar vartefter de bebyggs med bostäder. I närheten av dessa bostadsområden bildas tillgängliga, variationsrika och naturområden för alingsåsarna att vistas i. 

Stor variationsrikedom

Skötsel av naturmarken innebär att man utgår från natur-, bestånds- och kulturvård vilket gynnar den biologiska mångfalden, med andra ord en natur med stor variationsrikedom vad gäller växter och djur.

 

Skötselplan

Varje område har en egen skötselplan där området är beskrivet, exempelvis vilka trädslag och växter som som finns och hur terrängen ser ut. Utifrån detta har man tagit fram ett förslag på lämplig skötsel. I många fall har också de boende synpunkter på hur det skall se ut och i den mån det går försöker man anpassa åtgärderna efter önskemål som kommer fram. Vi har som mål att återkomma till samma område med 1-3 års intervall.  

 

Trädvård

Vi arbetar förebyggande med trädvård och åtgärder när det gäller så kallade riskträd. Det kan vara skadade och sjuka träd samt träd som står olämpligt till.

Vad gäller träd som skymmer sol och utsikt gör vi en individuell bedömning men är generellt restriktiva med nedtagning av friska träd.

Kontakt

Har du förslag,synpunkter eller frågor om skogen och naturmarken kan du höra av dig till oss på park- och naturenheten via kommunens växel eller mail, se nedan.