Hällnäs Mörk, Lärkeskogsplatån
Hällnäs Mörk, Lärkeskogsplatån

Vikaryd

När du färdas väg 180 mellan Alingsås och Brobacka passerar du en av kommunens värdefullaste ekhagar, den vid Vikaryd. Här växer även lind, bok, vildapel och alm. Hassel är dominerande buskslag. Hagen, som är ett Natura 2000-område, betas av får och hästar. Det finns gott om boträd och en och annan nedblåst grov gren. På de grova ekarna har ekoxe observerats. Vid Vikaryds gård finns ytterligare en betad ekhage med flera grova träd. Här finns även asp, ask, hassel, en, rönn och intressanta lavar. I den närbelägna viken av Mjörn kan du se häger, skäggdopping, knipa, kricka, m fl. Tvärs över viken i väster ligger Näset med öppna odlingsmarker och med Mjörn på två sidor. Fiskgjusen gör dagliga besök.

Innanför Näset ligger Hjällnäs med flera grova lövträd och täta bestånd av en och hassel i hagarna. Några askar är tidigare hamlade. Här finns gott om boträd och torrakor.

Vägarna i området är enskilda så du får parkera vid väg 180, Kungälvsvägen.

Karta

Javascript is required to view this map.