Djurgården
Djurgården

Östad

Östads säteri ligger i ett varierat odlingslandskap vid Mjörns nordvästra ände, omgivet av Risveden i väster och Mjörn i öster. Landskapet är präglat av istidens avlagringar och havets en gång höga nivå. Exempel på dessa intressanta geomorfologiska fenomen är Ledetåsen, Kittelfältet och Östadsåsen.

Omedelbart öster om Östads säteri finns den kuperade halvön Djurgården. Denna halvö är biologiskt rik och äger mycket stora kvaliteter. Här finns omfattande löv- och barrblandskogar, mycket intressant lavflora och mikrofauna. Strandängarna i norr mot Mjörnsjöviken betas och i hagmarkerna finns smörboll och nattviol. Fågellivet är rikt.

Lite varstans på Djurgården växer enstaka mycket mäktiga ekar, som tyder på tidigare öppna betesmarker. Många är döda torrakor. På vissa avsnitt växer mycket grov lind tillsammans med tall, asp och al. Boträd och hålträd är vanliga i hela området. Hassel, en, sälg och hägg dominerar i buskskiktet. Floran är rik, särskilt i de källpåverkade områdena med t ex dvärghäxört och skärmstarr. Hässlebrodd, lundslok, slåttergubbe och brudborste förekommer också.

På Djurgården finns flera småvägar lämpliga att vandra på med många rastplatser utefter sjön.

Området når du till fots, antingen genom allén från norr eller via ödetorpet Ledet i söder. Östad ligger vid väg 190.

Karta

Javascript is required to view this map.