Ekö, Ömmern
Ekö, Ömmern

Ödenäs - Ömmern

Området är klassat som riksintresse för naturvård med sprickdalssjön Ömmern och Ödenäs på den intilliggande drumlinen som representativa exempel på intressanta geologiska bildningar. Drumlinen är framträdande i terrängen och dess uppodlade yta bryter av från det omgivande barrskogs- och sjölandskapet. Sluttningarna är varierade med ängs- och hagmarker, hackslåttängar, åkertegar med odlingsrösen och stengärdesgårdar.

Bryngelsgärde är den främsta av flera mycket värdefulla slåtterängar i Ödenäs med mycket lång kontinuitet av hackeslåtter. Floran är mycket rik med örter som Jungfru Marie nycklar, darrgräs, slåtterblomma, tätört, svinrot, jungfrulin, späd ögontröst som exempel. Det vackert belägna Bryngelsgärde lieslås årligen av hembygdsföreningen och Naturskyddsföreningen.

 

 

Örsbråten, söder om Ödenäs, är en annan biologiskt intressant gård med ålderdomlig prägel. Även här är det en rik flora med bl a darrgräs, stagg, kärrfibbla, svinrot och smörboll. Spännande lavar har noterats på gårdens hamlade askar.

500 m söder om kyrkan ligger Månsaskogen, ett barrskogsskifte med naturskogskvaliteter som kanske kan bli naturreservat. Området lutar brant mot sjön Ören och innehåller väldigt många lågor och avblåsta torrakor. Forskare har hittat spännande lavar och vedsvampar i Månsaskogen. På några granlågor har t ex hittats den ovanliga vedsvampen gransotdyna, Camarops tubulina!

 

Ömmern är en näringsfattig klarvattensjö, drygt 10 kvadratkilometer stor och 123 m över havet. I sjön finns ett 30-tal öar och skär, varav 6 st är fågelskyddsområden med tillträdesförbud mellan 15 april och 15 juli. Omgivningarna är kuperade och bevuxna med barrskog. Dessutom finns betydande inslag av lövskog och odlingsmark. Storlom häckar i sjön där också fiskgjuse och smålom finner föda. Fiskfaunan är relativt artrik. Viss inplantering har skett.

Ömmern är en mycket omtyckt kanotsjö och en kanotled finns i sjön.

Ödenäs och Ömmern når du om du färdas från Edsås eller Hindås på väg 753

Karta

Javascript is required to view this map.