Stora Kroksjön
Stora Kroksjön

Hjortmarka

Hjortmarkaområdet, från Härsberget till Stora Kroksjön är ett välbesökt rekreationsområde, med friluftsgård, flera motionsspår, elljusspår, fiskesjö, rastplatser, vindskydd och vandringsleder. Det utnyttjas av allt från skolklasser och stavgångare till elitorienterare och skidlöpare.

Terrängen är starkt kuperad och berggrunden går ofta i dagen i bergshöjder och branter. Området hyser flera små näringsfattiga sjöar, forsande bäckar och små myrmarker. Skogen består mestadels av barrskog men i de västra randområdena dominerar lövskogar av främst ek, hassel och al. I dessa delar är även två nyckelbiotoper avsatta av Skogsstyrelsen. I de lövskogsdominerade partierna kan man finna bland annat vårärt, blåsippa, storrams, trolldruva och tandrot.

Stora Kroksjön arrenderas av Linnefors Sportfiskeklubb. För att fiska i sjön krävs fiskekort. Längst ut på en udde i Kroksjön har fiskeklubben byggt ett populärt vindskydd. Denna udde hyser för övrigt 160-årig tallskog.

Hjortmarka naturreservat bildades 2013. 

Karta

Javascript is required to view this map.