Park och natur

Vi tillhandahåller attraktiva parker och naturområden för invånare och besökare. Dessa bidrar till folkhälsan genom att locka och ge möjlighet till möten, upplevelser och rekreation men också för att få inspiration, stimulans och lek.

Vi gör staden vacker när vi smyckar våra offentliga rum efter årstider och högtider med olika arrangemang av blommor och liknande. 

Genom medveten skötsel bevarar och utvecklar vi variationen i gröna miljöer och naturtyper så att mångfalden av växter och djur säkras och görs tillgänglig.

Vi förvaltar kulturarvet i parker, alléer och planteringar och i kulturlandskapets ängar och hagar.

Vad du kan förvänta dig av oss

  • Att träd i parker och gator sköts och långsiktigt bidrar till en god och säker livsmiljö. Fällda träd ersätts med nya.
  • Att naturmarken sköts så att bestånden vårdas och utvecklas enligt skötselplan och grön skogsbruksplan.
  • Att skötseln sker miljömässigt, genom återvinning av organiskt material, med organiska gödselmedel och utan kemiska bekämpningsmedel.
  • Att alla lekplatser har ett högt lekvärde, är besiktigade och uppfyller säkerhetsstandarden.
  • Att vi efter felanmälan snarast åtgärdar skadan. Vid risk för personskada skall vi omgående påbörja åtgärder för att avhjälpa felet.

Vad vi förväntar oss av dig

  • Att du känner dig välkommen att besöka och använda parkerna och naturen.
  • Att du är rädd om parker och natur så att de inte skadas eller förstörs.
  • Att du inte använder grönytor och naturområden för parkering, affischering, uppställning av varor och materiel, eller till arrangemang utan polistillstånd.
  • Att du inte slänger skräp och trädgårdsavfall i parken eller naturen.
  • Att du så fort du upptäcker något som är skadat eller utgör en säkerhetsrisk anmäler det till tekniska kontoret.

Vi vill ha dina synpunkter

Om vi inte lyckas leva upp till dina förväntningar, eller om du tycker att något kan göras på ett bättre sätt, vill vi ha din synpunkt. Tala också om för oss om du tycker att något är bra, eller om du helt enkelt vill lämna ett förslag.

Med dina synpunkter kan vi utvecklas för att ge dig så bra service som möjligt.

Skriv ned dina synpunkter och skicka till oss. Se kontaktuppgifter nedan. Givetvis kan du vara anonym.

Information

Information rörande parker och natur får du via personligt besök eller förfrågan per telefon, brev eller e-post.

Synpunkten: 0322-61 62 23

E-post: samhallsbyggnad [at] alingsas [dot] setekniska [dot] namnden [at] alingsas [dot] se (
)

Postadress:
Alingsås kommun, samhällsbyggnadskontoret
441 81 Alingsås

Besöksadress:
Sveagatan 12, Alingsås