Mjörn
Mjörn

Geologi

Alingsås kommun ligger i det för västra Sverige typiska sprickdalslandskapet. Berggrunden är kraftigt sönderbruten och de genom vittring utvidgade sprickdalarna är antingen fyllda av lösa jordlager eller vatten. På kartan ser man tydligt hur de långsträckta dalarna och sjöarna är orienterade i sydväst - nordostlig riktning. Sjöarna Anten, Mjörn och Ömmern är typiska exempel på detta.

 

Stora delar av kommunen har legat under den s k högsta kustlinjen, den högsta nivå som havet nådde efter inlandsisarnas avsmältning. Denna gräns kan ses här och var i terrängen, då t ex rikligt med blåsippor växer på en i höjdled begränsad yta vilket indikerar en kalkrik jordmån i våra annars sura och allmänt kalkfattiga jordar. Dessa kalklager kan ha uppstått när snäckskal o dyl sedimenterats i forna strandvallar. Exempel på detta är området norr om bostadsområdena Enehagen och Kvarnbacken. Inom de områden som ligger över högsta kustlinjen finns mest finkorniga moräner. Övriga områden består i huvudsak av sedimentjordar eller grövre, svallade moräner.

De stora grusförekomsterna vid Mjörn och i Säveåns och Mellbyåns dalgångar är sedimentavlagringar. Idag är sådana sorterade grusförekomster mycket attraktiva att exploatera för väg- och husbyggnadsändamål, det är därför väsentligt att skydda denna naturtyp från att helt försvinna.

 

Även de bördiga jordbruksområdena är avsatta under havsytan och består av sorterat material, som dessutom har ett övre organiskt skikt. Detta har uppstått när växtdelar brutits ned. Beroende på sammansättning talar man om lerjordar, sandjordar, m.m.