Koloniområde

Mitt i den grönskande Nolhagaparkens västra del ligger ett koloniområde med 169 lotter. Koloniföreningen bildades 1944 och är fortfarande aktiv.

Förr i tiden var kolonilotten en del av samhällets självförsörjningsmöjlighet, speciellt för alla de människor som flyttade in till städerna från landsbygden vid förra sekelskiftet. Den var också en del av folkbildningstanken. Människor skulle lära sig odla och bidra till sin egen försörjning. Barn skulle få se grönska och uppleva naturens värden.

Kolonilotten har nu blivit en oas för många stadsmänniskor oavsett ålder, social status eller ursprung . Värden som biologisk mångfald och giftfritt odlande i liten skala lyfts fram och bidrar till en fortsättning av folkbildningstanken från förra seklets början. Kolonilotten har stora kulturhistoriska naturvärden, inte bara som idyller, utan också för sin stora nytta i bevarande av tradition och bildning inom trädgårdsodling.

Koloniområdet är en träffpunkt där människor med olika bakgrund kan mötas i ett gemensamt intresse. En lott kan brukas av allt från en enskild till några vänner eller kanske en hel familj. Ofta går intresset för odlande i arv och unga tar över efter gamla.