Soludden
Soludden

Stora Färgen

Stora Färgen är en 6 kvadratkilometer stor näringsfattig sjö som ligger 61,3 m över havet. Vid sjön häckar storlom, fiskgjuse och häger. Det är även gott om fiskarter bland annat finns en egen stam av öring. Sjön innehåller också vissa glacialmarina relikter, exempelvis Mysis relicta, Mesidothea entomon och Limno-calanus macrurus. I sjön finns naturreservaten Granön och Stora Slättö samt fågelskyddsområdet Ljussnopparna. Färgen är kommunens största dricksvattentäkt.

Omgivningarna är mycket tilltalande, där kanske utsikten vid Edsås är den mest bekanta. Dumpevik, Slävik, Färgenäs och Skaftared är biologiskt intressanta områden runt sjön.

Dumpevik är en vacker ekskog med äldre successionsstadier och talrika lågor och torrakor av ek. Här finns stora inslag av gran och tall samt mycket en och hassel i buskskiktet. Här och var kan du finna skogsbingel och blåsippa. I branten mot sjön växer lundslok lokalt. Lavfloran i de västra delarna är välutvecklad.

Vid Slävik finns ett av kommunens värdefullaste ekbestånd med delvis grov ängsekskog med inslag av gran, tall och lind. I skogen finns torrakor, nedblåsta lågor och flera boträd. I Slävik finns också betade fornåkrar och en inbjudande ek- och hasselhage. Markerna är svamprika med bland annat lömsk flugsvamp och de innehåller en spännande flora med kungsängslilja, skogsbingel, hässlebrodd och vätteros. På en lönn vid gården och på ekar i hagen växer almlav, Gyalecta ulmi. Rikligt med lunglav, Lobaria pulmonaria, växer på asp och ek i norra delen. Kattuggla finns.

Vid Färgenäs växer en av kommunens rikaste lindskogar med många gamla träd, varav flera är hamlade. Trädbeståndet är varierat med exempelvis alm, rönn, ask, ek och björk. Busk- och floravegetationen är rik och omväxlande med hassel, en, nypon, blåsippa och glansnäva.

Skaftared är det varierade lövskogsområdet i sluttningarna mot sjöns sydöstra strand. I den södra delen dominerar en alm-askskog som är blockrik och källpåverkad. Längre norrut efter sjöstranden finns en ekskog med inslag av ask och lind. Ännu längre åt norr övergår ekskogen i en blandad ädellövskog med några mycket kraftiga träd. Även många hasselbuskar är mycket grova. Floran är källpåverkad med exempelvis storrams, ormbär, lundstjärnblomma, blåsippa och vätteros. Tack vare alla hasselbuskarna kan nötkråka ibland ses provianterande.

Stora Färgen är en mycket populär sjö för friluftslivet. Vid Lygnared ligger en camping- och badplats, en kanotled passerar med en kanotcamp vid Skaftared och stora fritidshusområden finns i öster.

Sjön är lätt att nå från E 20, Boråsvägen väg 180 och väg 751 mellan Hemsjö och Edsås.

Karta

Javascript is required to view this map.