Stora Ulvesmosse
Store Ulvesmosse

Rödeneplatån

Den höga bergsplatån är markant avgränsad av Anten-Mjörnsänkan i väster, Säveåns dalgång i öster och av Vängadalen i norr. Platåns topografi och geomorfologi är särpräglade med parallella sprickdalar som löper i stora bågar, s k S-strukturer. Många av dalarna innehåller sjöar vilka förstärker intrycket. Områdets största sjö är Store-Trän. Platån är bevuxen med främst barrskog som utnyttjas för ett intensivt skogsbruk. Vissa sumpiga områden är relativt orörda. På några mossar kan du finna sumpnycklar och Knagglestarr Carex flava. Vid berget Frösjöpigg (Vårgårda kommun) finns bl a blåtåtel och klockgentiana. Fiskgjuse förekommer regelbundet.

Rödeneplatån är väl utnyttjad av friluftslivet såväl sommar som vinter. Många alingsåsbor tar sig upp på platån via Laggarebacken eller Bolltorp. Lärkeskog hette förr den häradsallmänning i vilken platån utgjorde de centrala delarna.

Karta

Javascript is required to view this map.