Risön i Mjörn
Risön i Mjörn

Mjörn

Mjörn är av riksintresse. Den är med sina 55 km2 kommunens största sjö. Vattenytan ligger 57,7 meter över havet. Sjön ligger delvis i Lerums kommun. Sammanhängande vegetationsbälten finns runt nästan hela sjön i form av vass och säv, men även smalkaveldun, dyfräken och jättegröe förekommer. Bland övrig flora kan nämnas strandveronika, backvial och klockgentiana. Omgivningarna består av kuperad blandskogsterräng med stort lövinslag främst i de norra och nordvästra delarna. Djurlivet i och vid sjön är omfattande med häckande sjöfåglar som storlom, fiskgjuse, mindre strandpipare, småskrake och havstrut. Många fiskarter finns som gädda, abborre, gös, lake och öring. Fiskekort krävs. I sjön finns glacialmarina relikter, räkor som blivit kvar sedan istidens havsmiljö.

Mjörn är med sina många öar och skär en populär sjö för "det rörliga friluftslivet", det finns flera livaktiga segel- och motorbåtsföreningar och även en ångbåtsförening.

I Mjörn finns flera öar med en tilltalande landskapsbild och med stora naturvärden, varav några är Risön, Torstö och Halö.

Torstö
Torstö har stora natur- och kulturhistoriska värden med gamla välskötta byggnader i genuin gårdsmiljö och flera vällagda stengärdsgårdar. Ön är bebodd nästan hela året. Naturen är varierad med tallbevuxna höjdpartier, flera ädellövträd, strandäng och slåttermad. På maden hittar man bland annat blåtåtel och kärrsilja. Strandängen, som slås med slåtteraggregat, hyser bland annat krypven, krypvide, knägräs, kråkklöver och brunskära. Intilliggande skär hyser häckande sjöfågel och har tillträdesförbud under tiden 15 april till 15 augusti.

Stora Halö
Även Stora Halö har stora natur- och kulturhistoriska värden. Det är ett vackert, ålderdomligt jordbrukslandskap. På öns västra del finns en tidigare betad strandäng och hagmarker. Den östra delen domineras av en skogklädd bergsrygg. Små områden finns med ädellövskog som bok och ek. Strandängen, som riskerar att växa igen, domineras än så länge av fuktängsvegetation av högstarrtyp. På torrare partier växer stagg och tuvtåtel. En rik förekomst av brännässla finns där gödselläckage har förekommit. Ängarna som tidigare betades av ungdjur och får slås numera med slåtteraggregat. Ön används endast som sommarviste.
Både Stora och Lilla Halö är fågelrika djurskyddsområden med landstigningsförbud under tiden 1 mars till 15 juli.

Karta

Javascript is required to view this map.