Svartebergen
Svartebergen

Långared - Vänga

Långared ligger på en drumlin som är mycket framträdande i landskapet. En drumlin är en slags grusås som formades under istiden. Dessa åsar är vackert välvda och ofta uppodlade sedan urminnes tider. Även Långaredsdrumlinen innehåller betesmarker och åkrar som på flera ställen omges av stengärdsgårdar. Här förekommer också fornåkrar och odlingsrösen. Nära kyrkan och i slänterna mot sjön Anten finns gott om lövskog med ekhagar och hassellundar. I dessa förekommer grova ekar och även hamlade lindar. Blåsippa finns här och var rikligt.

Hällnäs udde är en grusbildning vinkelrätt ut i sjön strax söder om Långared. På udden växer exempelvis hassel, ekar, lindar och stora tallar. Här finns också boträd för skrak och uggla.

Vängadalen är ett välhävdat jordbrukslandskap med Rödeneplatån som brant inramning mot söder. Vänga by är en vacker liten radby som ligger väl samlad i sluttningen mot sjön Anten, flera vällagda stengärdsgårdar kantar byvägen. Landskapsbilden är vacker.

Vackert slingrande längs sjön är också väg 985 mellan Loo och Ålanda.