Holmängen - Ruus

Antens nordöstra vik Looviken, omges i norr av i huvudsak flacka ler- och sandbottnar som till vissa delar betas. På dessa stränder återfinns länets enda kända förekomst av flocksvalting, en växt som endast blommar vid lågt vattenstånd. Det flacka jordbrukslandskapet är av betydelse för landskapsbilden. Några av åkrarna dräneras av öppna diken.

Ön Looholmen är naturreservat med tillträdesförbud mellan 15 april och 15 juli. På ön finns ruinrester av den borg som var föregångare till Gräfsnäs slott.

I viken förekommer flera olika fågelarter, storlom, skäggdopping, knipa, sothöna och kanadagäss. I buskagen sjunger sävsparv och rörsångare. Över fälten hörs under våren lärkor och tofsvipor. På vintern kan du få se varfågel och sångsvan.

För att komma till området får du åka den lilla grusvägen mellan Gräfsnäs och Loo.

Karta

Javascript is required to view this map.