Erska lunde och by

En tydligt markerad bergs- och rullstensås i den vida Mellbydalen sydväst om Sollebrunn är Erska lunde, som är bevuxen med grov tall och gran där granen dominerar i lundens östra del. Det finns inslag av flera olika lövträd såsom ek, bok, ask, rönn och oxel. Vanliga buskar är brakved och druvfläder. På marken växer liljekonvalj, hallon och blåbär. I området förekommer bl a rödvingetrast, grönsångare, svartvit flugsnappare, trädgårdssångare och gröngöling. I lundens norra del finns flera gamla grustag. Här har scouterna en liten klubbstuga vid skidbacken.

I Erska lunde ligger Erska kyrka med kyrkogård. Kyrkan har en vacker rund form och omges av tuktade ekar. Trots att kyrkan har ett högt läge är den i stort sett dold av omgivande skog. Omedelbart väster om kyrkogården ligger ett järnåldersgravfält. Lunden genomkorsas av flera stigar och småvägar, dessutom finns ett elljusspår.

Erska by ligger norr om kyrkan och är till stora delar oskiftad och har behållit sin samlade radbykaraktär. Detta har till stor del en naturgeografisk förklaring. För att inte ta i anspråk värdefull jordbruksmark, placerades förr bebyggelsen på åsen som var obrukbar.

Lunden når du från väg 942 eller Erskavägen. Parkeringsplatser finns på båda sidor av kyrkan.

Karta

Javascript is required to view this map.