Strömliden
Strömliden

Antens västra strand

Risvedens östra sluttningar mot sjön Anten är mycket intressanta och omväxlande områden. Uppe på Risvedenplatån härskar barrskogarna. Här och var ligger insprängt små torp och gårdar, ofta med ålderdomlig prägel. Strömliden, Lund och Havresvedjan är exempel på sådana gårdar där man tack vare traditionella brukningsmetoder ännu har kvar hotade växter bundna till gammal hävd, t ex svinrot, slåttergubbe, darrgräs, Jungfru Marie nycklar och jungfrulin.

I sluttningarna ner mot Anten är landskapet mer varierat med omväxlande öppna marker och större inslag av lövskogar. Här och var finns rester av ädellövbestånd. Främst ek men även bok, alm, lind och hassel förekommer rikligt. Bokskogen vid Stussbäcken är ett av kommunens större bokbestånd.

Arelid, Humlebo och Sjöbo är områden i anslutning till Anten med en mycket vacker landskapsbild. Längs med hela sjön ligger Anten-Gräfsnäs Järnväg, resterna av den smalspåriga Västgötabanan mellan Göteborg och Skara som sedan 1970 drivs ideellt som museijärnväg.

Hela området väster om Anten och upp mot Risveden är klassat som riksintresse ur tre olika aspekter: naturvård, friluftsliv och kulturhistoria.