Hållande av höns i tätort

I Alingsås kommun krävs det tillstånd av miljöskyddsnämnden för att få hålla höns inom detaljplanelagt område och i områden med områdesbestämmelser.

När miljöskyddskontoret fått in en ansökan om att få hålla höns så görs alltid en bedömning i det enskilda fallet, då utgår man från:

 • antalet höns
 • om det ska finnas någon tupp
 • närhet till grannar
 • vilka andra verksamheter som ligger intill
 • hur man planerar att hålla hönsen
 • hur man avser ta hand om restprodukter (avföring, matrester strö mm. Lukten för grannar är då mest aktuellt). 

Det är risken för att hönsen ska störa grannar på ett sätt som man inte förväntar sig inom ett tätbebyggt område som är avgörande för om man får ett tillstånd eller inte. Det får med andra ord inte:

 • låta för mycket
 • lukta för mycket
 • se för ovårdat ut

Om man avser hålla mer än 250 höns så går det dock in andra regler eftersom det då mer handlar om yrkesmässig verksamhet. I de fallen får man kontakta miljöskyddskontoret för mer information.

Använd gärna den generella blanketten för ansökan om att hålla djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Glöm inte att bifoga de efterfrågade bilagorna. De uppgifter som vi behöver för att behandla ansökan är:

 • Vilken fastighetsbetäckning ansökan gäller
 • Sökandes namn, adress och personnummer
 • Fastighetsägarens namn och adress om annan än sökande
 • Antal höns och tuppar
 • Ritning på hönshus
 • En redovisning för att man har kontrollerat med grannar vad de anser om förslaget, med fördel kan ett påskrivet grannyttrande från var och en av de berörda grannarna bifogas. (grannar har inte vetorätt utan miljöskyddsnämnden beslutar men beaktar då eventuella negativa yttranden från grannar).
 • kartbild över tomten med hönshus och eventuella staket för hönsen utritade.
 • redogörelse för vad man gör med restprodukter från hönsen.

Det kan också hända att ytterligare information behöver redovisas, miljöskyddskontoret kontaktar i så fall sökanden och begär in detta.

Tillhörande information