Spång i alkärret i Nolhaga

Ny spång i alkärret i Nolhaga

Den förra spången som var i dåligt skick har nu bytts ut till en helt ny spång. Spången med ledstång är tillgänglighetsanpassad och möjliggör passage hela året. Syftet med spången är även att skydda den speciella naturtypen som finns i alkärret "Kongo". Spångens längd är 289 meter.

Välkommen in i Kongo

Detta sumpskogsområde kallas Kongo sedan 1960-talet och är en del av Nolhagavikens naturreservat. Reservatet är ett av fem Natura 2000-områden i Alingsås kommun. Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden
inom EU:s medlemsländer.

Rikt växt- och djurliv

Området består till största delen av björk, klibbal, hägg och ask. I
buskskiktet överväger brakved. På marken växer exempelvis majbräken,
träjon och rankstarr. I vattensamlingar förekommer mest missne och
jättegröe. Vid högvatten översvämmas området. Det finns gott om
olika fågelarter som häckar här, större och mindre hackspett,
björktrast, grå och svartvit flugsnappare, grönfink, gärdsmyg, rödhake,
svarthätta, kungsfågel, gulsångare, trädkrypare med flera.

Visa respekt för växt- och djurliv

På grund av Kongos höga naturvärden är det viktigt att du som besökare
visar respekt och hänsyn när du passerar genom området. Led din
cykel och kör absolut inte moped. Om du tar med din hund så ska
den vara kopplad. Ledarhund är alltid tillåten.