Läkarebo
Läkarebo

Naturvårdsprogram Alingsås kommun 2020

Vi vill ha dina synpunkter när det gäller Alingsås kommuns naturvårdsprogram. Synpunkter ska ha inkommit till miljöskyddsnämnden senast 30 april 2019.

Arbetet med att uppdatera naturvårdsprogrammet (senast antaget år 2005) påbörjades under 2016, och har delfinansierat av länsstyrelsen genom LONA-bidrag.

Det nya naturvårdsprogrammet har kompletterats med en del (Del 1 – Mål, åtgärder och strategier 2020-2025) som tematiskt anger specifika mål som kommunen behöver arbeta mot de kommande fem åren för att uppnå en rik och levande natur och en stor biologisk mångfald. De specifika målen är kompletterade med åtgärder för att nå dessa mål. Denna del innehåller även strategier samt riktlinjer för hur kommunen ska börja arbeta med och förhålla sig till olika hänsynsnivåer.

Det nya naturvårdsprogrammet har dessutom kompletterats med en fördjupande kunskapsdel om biologisk mångfald, ekosystemtjänster, grön infrastruktur och framför allt beskrivning om hoten mot den biologiska mångfalden. Här finns också olika artlistor för fridlysta och hotade arter m.m.

Lämna synpunkter

Handlingarna finns tillgängliga som pdf:er här på Alingsås kommuns hemsida, men finns även på Sveagatan 12 och på Servicekontoret i Sollebrunn.

Synpunkter ska ha inkommit till miljöskyddsnämnden senast 30 april 2019.

För att underlätta omhändertagandet av synpunkter vill vi att dessa skickas in till miljöskyddsnämnden via mail eller post, märk tydligt att det gäller Remiss Naturvårdsprogram, Diarienr 2019-0011.

Sänd till oss via:
miljo [at] alingsas [dot] se

eller

Alingsås kommun
Miljöskyddskontoret
441 81 Alingsås

 

Kontakt

Jenny Leonardsson
Ekolog

0322-61 60 00, växeln