Naturvårdande skogsskötsel i Mariedalsområdet

Alingsås kommun har med Skogssällskapets hjälp genomfört en naturvårdshuggning och röjning för att främja naturvård, kulturella och sociala värden.

Naturvårdshuggning är ett verktyg för att forma skogen i önskvärd riktning. Syftet är att bevara eller återskapa viktiga miljöer och förstärka den biologiska mångfalden.

Vi har huggit fritt runt lövträd och tall för att de ska ha möjlighet att utvecklas bättre och överleva på lång sikt. Detta skapar en stabil hemvist för en rik flora och fauna. Döda träd och nyskapad döende ved såsom högstubbar, kvarlämnade trädstammar och rishögar på marken i både solbelysta och skuggiga lägen har lämnats kvar för att bli hem och matplats för insekter, spindlar, fåglar, svampar, mossor och lavar mm. Även en del av den röjda undervegetationen har lämnats kvar för att berika marken med viktiga näringsämnen.
Död ved i olika nedbrytningsstadier är viktig då tusentals arter är beroende av den för sin överlevnad. Många insekter livnär sig i första hand på att beta vedlevande svampars mycel. Insekterna i sin tur utgör basföda för flertalet fågelarter.

Fakta

Näringskedjorna i naturen börjar med nedbrytare såsom bakterier och svampar, dessa i sin tur tillhandahåller byggmaterial åt producenterna, det vill säga växterna. Växterna utgör sedan föda för växtätare som i sin tur är föda åt rovdjur. Biomassan som bildats bryts så småningom åter ner och därmed är kretsloppet slutet.

Kontakt

Anna Lindqvist, chef park- och naturenheten/skogsmästare, telefon: 0322-61 60 00 vx