Miljöuppföljning

Alingsås kommun har sedan 1999 gjort en årlig uppföljning av arbetet med miljömålen. År 2007-2010 togs en gemensam miljö- och folkhälsoredovisning fram. Syftet med detta var att knyta samman miljö- och folkhälsoarbetet för att på så sätt få en bättre bild och effekt av det gemensamma arbetet för en hållbar utveckling. År 2015 omstrukturerades uppföljningsformen och miljömålen följdes istället upp i ett miljöbokslut. Syftet med miljöbokslutet är att vara ett komplement till kommunens årsredovisning och ett beslutsunderlag när prioriteringar ska göras i budgetarbetet.

Ambitionen är att miljöbokslutet ska spegla den miljöpåverkan som kommunens och de kommunala bolagens verksamhet ger upphov till. Miljöbokslutet ska synliggöra områden där insatser behöver göras. Den nyckeltal som finns med har valts ut för att i första hand spegla sådant som kommunen själv har rådighet och påverkansmöjlighet över. Miljöbokslutet gör därmed inte anspråk på att vara heltäckande och spegla allt i hela Alingsåssamhället. Inom miljö-, klimat- och energiområdet finns det ofta också en eftersläpning med att få fram statistik och därför är data för några av nyckeltalen från tidigare år än uppföljningsåret. Tolkning av data och trender bör alltså ske med viss reservation. Dels speglas nödvändigtvis inte utvecklingen i samhället i stort och dels visar alltså några nyckeltal hur det såg ut för flera år sedan.

Även i kommunfullmäktiges flerårsstrategi finns prioriterade mål inom miljöområdet som följs upp årligen i samband med kommunens bokslut.

Nedan hittar du Miljöbokslut 2015. Kontakta oss på Miljöskyddskontoret om du vill ta del av tidigare miljöuppföljningar.