Alingsås energiplan 2012-2013

Kommunfullmäktige i Alingsås antog enhälligt den 25 april 2012 den nya energiplanen som gäller för åren 2012-2013. 

Nedanstående är bakgrundsdelen i energiplanen som ger en bild av vad energiplanen syftar till.

Hur ser framtidens energitillförsel ut?

Konsumtion, resursutnyttjande och energianvändning har i både Sverige och världen ökat från år till år och prognoser visar på ett fortsatt ökande energibehov. Samtidigt visar andra rapporter att vi står inför en betydande energiomställning på grund av en kommande nedgång i den globala oljeproduktionen. Detta, sammantaget med åtgärder för att minska vår klimatpåverkan, kräver en kraftigt minskad användning av främst fossil energi.

Det senaste seklet har i Sverige inneburit en enorm välståndsökning för många människor i takt med att vår ekonomi har vuxit. En liknande utveckling gjorde alla länder i västvärlden parallellt med oss och samma utvecklingsmässiga resa gör idag t.ex. Brasilien, Indien och Kina där hundratals miljoner människor lyfts ur fattigdom när deras ekonomier växer.

Vår levnadsstandard är alltså högre än någonsin. I takt med detta har samtidigt vårt energibehov blivit större än någonsin - liksom vår miljö- och klimatpåverkan. Vi är både som samhälle och som individer mer beroende än någonsin av tillgång till billig, ständigt flödande, energi. Vi är betydligt mer energiberoende än generationerna före oss varit. För uppvärmning av boenden, andra lokaler och varmvatten, för att få elektricitet till alla de apparater som finns i våra hem eller driver spårbunden trafik, för industriprocesser, för alla slags transporter och resor och för det moderna fossilbränsleberoende jordbruket. För att allt detta ska fungera krävs enorma mängder energi. Hur beroende vi faktiskt är inser den som haft strömavbrott hemma och kommer hem till en frys med förstörd mat. Det vet också den som glömt att tanka bilen och därför får bensinstopp en morgon på väg till jobbet. Där och då inser vi hur beroende vi är av elektricitet eller bensin. Men som individer i ett samhälle där energin tas för given kan det ändå vara svårt att se detta i vardagslivet.

På 1970-talet inträffade dock ett par energikriser med allvarliga konsekvenser för både den svenska och den globala ekonomin. Den gången var det händelser i de oljerika staterna i mellanöstern som ledde till energikriserna. Dessa gav upphov till en medvetenhet om energins betydelse för vårt samhälle som idag delvis saknas. Trots att exempelvis både dagens ekonomi (just-in-time) och livsmedelsförsörjning (via lastbilar) är ännu mer transportberoende än för 30-40 år sedan.

Oljan och de övriga fossila bränslena är ändliga; de finns bara i en viss mängd. I takt med att vi konsumerar de lager som finns i jordskorpan kommer de därmed att bli mer svåråtkomliga och därför dyrare. Detta är ingen kontroversiell slutsats. Det handlar om enkel ekonomi: tillgång och efterfrågan. Det har det funnits en bred medvetenhet om dessa samband sedan de nämnda ”oljekriserna” på 70-talet. När den globala utvinningstakten av olja kommer att plana ut (”peaka”) för att därefter sakta men säkert vända ned är dock mer omtvistat. De senaste åren har rapporter från rad seriösa aktörer inom energiområdet som uttalar sig om tidpunkten kommit i en allt stridare ström. Därmed har medvetenheten om en kommande nedgång i tillgång på olja på världsmarknaden sakta men säkert spridit sig i samhället och idag pratar både allt fler politker och forskare om peak oil och energisäkerhet. Med anledning av detta har Alingsås kommun som en av de första i landet tagit ett inledande steg för att försöka analysera vår kommuns synliga – och dolda – oljeberoende. Analysen gjordes av en konsult under hösten 2011 och har titeln ”Förstudie: Alingsås exponering mot minskat globalt utbud av fossila bränslen” (Bilaga 5). I den redovisas bland mycket annat olika rapporter som föreslår ett antal varierande årtal som tidpunkt för när ”peaken” inträffar. Exakt när detta sker är dock relativt ointressant. Viktigare att förstå är att det kommer att ske.

Det finns således fler skäl än ”klimatet” för en energimässig omställning av samhället. Vanligen går det att finna åtminstone fyra rationella argument:

- Genom att spara energi sparar man, alltid, pengar (I).

- Genom att gå över till förnybar energi minskar miljö- och klimatpåverkan (II),

- samtidigt minskar oljeberoendet (III).

- Om slutligen den förnybara energin är producerad inom landet, regionen eller kommunen bidrar man också till att stärka den lokala ekonomin (IV).

Energiplanens ambition har varit ett försök att lyfta blicken och ta ett samlat grepp på den lokala energisituationen. Det görs genom att dels titta på dagens energisituation och dels lämna förslag på åtgärder för de närmaste åren. Planen gör inte anspråk på att sitta inne med alla lösningar av hur den framtida energiförsörjningen i Alingsås ska se ut, men den tar ut en tydlig riktning och visar vilken ambition kommunen har i frågorna.

På vägen mot det energismarta samhället kommer kommunen fortsätta att få positiv uppmärksamhet genom både det energispararbete Alingsåshem och Passivhuscentrum blivit riksbekanta för, liksom för det stora projekt Fabs nyss påbörjat i Stadsskogen. Kommunen sparar pengar när man energieffektiviserar och kommer samtidigt att bidra till minskad klimatpåverkan.

Samarbete med universitet och högskolor för att få tillgång till de senaste forskningsrönen och tekniska lösningar bör på olika sätt eftersträvas. Alingsås ska vara – och är redan - en given samarbetspartner för forskarvärlden i dessa sammanhang.

Förhoppningsvis kan det som en följd av alla goda exempel som redan finns också växa fram företag som arbetar med energieffektiviseringsåtgärder och andra smarta lösningar då det inom kommunen finns en stark entreprenörsanda och många tekniskt framstående företag.

Kommunen kan inte ensam driva på och stå för lösningar. Samverkan är nyckeln. Alingsås kommer därför även fortsättningsvis ta hjälp av och samarbeta med både andra kommuner och regionala och nationella aktörer i syfte att utbyta erfarenheter. Kommunen ser också positivt på att andra aktörer verksamma inom Alingsås (medborgare, företag, frivilligorganisationer, kyrkor, m.m.) i samverkan och dialog på olika sätt arbetar med att komma framåt i klimat- och energifrågorna.

I slutändan handlar det om att fortsätta och intensifiera den omställning av samhället som Alingsås redan inlett. Denna omställning kommer förhoppningsvis att leda till både en förstärkning av den lokala ekonomin och en ökad stolthet och medvetenhet bland alingsåsarna över att kommunen i dessa frågor ligger långt fram. Omställningen kommer också att ge kommunen en ökad resiliens, en ökad chans att motstå verkningarna av de globala miljö- och resursutmaningar som kan förväntas visa sig på allvar under de närmast kommande decennierna. Genom att redan nu erkänna den energiutmaning hela samhället står inför och utifrån detta börja vidta åtgärder har Alingsås goda möjligheter att vara väl förberett. Genom att agera nu kan Alingsås klara en omställning till ett mer resilient, mer energieffektivt, mer hållbart samhälle med fortsatt välfärd.

Planens syfte, innehåll och ambition ligger också i linje med och tar avstamp i två av de tolv prioriterade mål som av kommunfullmäktige pekas ut i Flerårsstrategin 2012:

I Alingsås kommun:

...skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling

...minskar vi vår klimatpåverkan genom energieffektiv omställning

Kontakt

Fredrik Bergman
Strateg Miljö
Telefon: 0322 - 61 70 05