Miljömål

Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Det innebär att påverkan på miljön ska ha reducerats till nivåer som är långsiktigt hållbara.

Den 24 november 2010 beslutade kommunfullmäktige om nu gällande miljömål för Alingsås kommun. Alingsås miljömål 2011-2019 ingår i de övergripande målen för samhällets utveckling. De utgör en politisk programförklaring för hela kommunens organisation oberoende av nämndorganisation.

Miljömålen är grupperade i tre huvudområden: Rik natur, Friskt vatten och Det goda samhället. Dessa områden rymmer målsättningar inom 14 miljökvalitetsområden. För två av de nationella miljökvalitetsmålen; Hav i balans och Storslagen Fjällmiljö, har inga lokala mål tagits fram eftersom dessa områden inte berör Alingsås direkt.

För varje huvudområde finns övergripande mål framtagna. De övergripande målen anger inriktningen på lång sikt och är tänkta att fungera som inriktningsmål under hela perioden 2011-2019. Dessutom togs detaljerade mål för den första treårsperioden. Syftet var att genom detaljerade mål kunna rikta in miljömålsarbetet på särskilt angelägna frågor.

Uppföljning av kommunens miljömål har gjorts sedan 1999.