Kalkning

Sjöar och vattendrag kalkas årligen enligt en plan som upprättas av länsstyrelsen.

Kalkningen i Alingsås kommuns område sker normalt under hösten med start i september. Kalkningen finansieras till ca 90% av stadsbidrag. Det är 

Kalkning med helikopter sker över våtmarker och mindre sjöar inom följande avrinningsområden: Bråtaån, Dammsjön, Hjällnäsbäcken, Lygnö å, Maryd å, Rämne å, Stora Kroksjön, Söabäcken, Vängaån, samt Store Trän m.fl. på Rödeneplatån.

Kalkning med båt görs i följande sjöar: Hundsjön, Hälsingen och Valån.

Göteborgsregionen som har i uppdrag att genomföra kalkningen för Alingsås kommuns räkning. Kalkningen utförs sedan av entreprenörer. Om en entreprenör behöver använda enskild väg eller mark för transporter eller uppställning av fordon, anhåller kommunen härmed om tillstånd för detta.

Resultatet av kalkningen följs upp regelbundet med provtagning och rapporteras till Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Tillhörande information