Kalkning

Sjöar och vattendrag kalkas årligen enligt en plan som upprättas av länsstyrelsen.

Kalkningen i Alingsås kommuns område sker normalt under hösten med start i september. Kalkningen finansieras till ca 90% av stadsbidrag.

Kalkning med helikopter sker över våtmarker och mindre sjöar inom följande avrinningsområden: Lygnö å, Maryd å samt på Rödeneplatån.

Kalkning med båt görs i följande sjöar: Gasslången, Hundsjön, Hälsingen, Strättsjön och Ören.

Kalkningen utförs av entreprenörer. Om en entreprenör behöver använda enskild väg eller mark för transporter eller uppställning av fordon, anhåller kommunen härmed om tillstånd för detta.

Resultatet av kalkningen följs upp regelbundet med provtagning som utförs av miljöskyddskontoret och rapporteras till Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Tillhörande information