Nolhagaviken i Mjörn
Nolhagaviken i Mjörn, Foto: Anders Löfgren

Anten-Mjörnkommittén

Samverkan för bättre vattenkvalité

Anten och Mjörn är två större sjöar som ligger i Alingsås och Lerums kommuner. Tillrinningen sker främst från Mellbyån och Säveån. Båda sjöarna har problem med övergödning. Anten-Mjörnkommittén är ett samarbetsorgan mellan kommunerna Alingsås, Lerum och Vårgårda, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göta älvs vattenvårdsförbund, Antens och Mjörns fiskevårdsområden, Lantbrukarnas riksförbund, Naturskyddsföreningen och Alingsås sportfiskeförening. Syftet med kommitténs arbete är att minska närsaltbelastningen till sjöarna, men vi intresserar oss också för andra förhållanden som kan påverka vattenkvalitet och förutsättningar för flora och fauna i sjöarna. De arbetsmetoder som används är recipientkontroll, information, dialog, fördjupade utredningar, myndighetssamarbete och frivilligt arbete.