Sjöar och vattendrag

I Alingsås finns det många sjöar och vattendrag. De två största sjöarna Anten och Mjörn, hotas av övergödning då de stora tillflödena Säveån och Mellbyån, vilka rinner genom jordbruksbygder, för med sig stora mängder fosfor. Detta ger ett oönskat tillskott av näringsämnen som kan orsaka stora problem med algblomning och annan onormal igenväxning i sjöarna. Många av de mindre sjöarna är allvarligt hotade av försurningen och är föremål för kalkningsinsatser.

Kvalitén på vattnet i sjöar och vattendrag kontrolleras av olika skäl och av olika organisationer. Vissa vattendrag kontrolleras som uppföljning av kalkningsverksamheten (försurningen) och andra kontrolleras för påverkan av näringsämnen (fosfor och kväve) och bakterier (påverkan från avlopp och gödsel). Läs mer under Vattenövervakning i vänstermenyn.

Tillhörande information