Luften i Alingsås

Luftkvalitén i Alingsås tätort kontrolleras regelbundet genom mätningar och beräkningar av kvävedioxid (NO2), flyktiga organiska kolväten (VOC) och partiklar. Någon risk för överskridande av en miljökvalitetsnorm föreligger inte för närvarande men det preciserade miljömålet som årsmedelvärde för kvävedioxid överskrids återkommande på Gärdesgatan vid E20 och tidvis på Västra Ringgatan. Trenden för kvävedioxid har varit sjunkande halter fram till år 2008. Därefter är denna trend osäker. Haltvariationer mellan olika år får främst tillskrivas skiftande vädersituationer som påverkar luftomsättningen i området. Trenden för bensen, som är ett av flera organiska kolväten, har varit sjunkande halter fram till år 2008. Därefter är trenden oförändrade halter.

Beräkningar av partiklar mindre än 10 mikrometer (PM10) har gjorts under år 2012 i fyra gaturum. Resultaten indikerar inget överskridande av de lagstadgade farlighetsnivåerna (miljökvalitetsnormer). Beräkningarna visar dock att det preciserade miljömålet för PM10 som årsmedelvärde överskrids på Västra Ringgatan och Gärdesgatan.

En mätning av halterna av partiklar (PM10) och NO2 gjordes på Västra Ringgatan under februari – juni 2015 i regi av GR:s Luftvårdsprogram. Resultaten visade på ett underskridande av miljökvalitets­normerna men miljömålet för dygns- och årsmedelvärdet för PM10 överskreds samt också ett överskridande av nedre utvärderingströsklarna för dygns- och årsmedelvärdet för samma variabel. För NO2 visade mätresultatet en risk för överskridande av miljömålet för dygns- och årsmedelvärdet.