Kommunalt avlopp

Avloppsvatten

Avloppsvatten är en samlad benämning på spillvatten, kylvatten, dagvatten och dräneringsvatten.  Från en början renades avloppsvattnet för att minska smittspridning av sjukdomar. Sedan togs avloppsvattnets miljöpåverkan på allvar och många reningsverk byggdes. Syftet med reningen är dels för att ta bort organiskt material med farliga bakterier, dels skräp samt näringsämnena fosfor och kväve. Det renade vattnet leds sedan ut i Mjörn från Alingsås tätort, Västra Bodarne och Röhult. Från reningsverket i Sollebrunn, som även renar Mellbys, Gräfsnäs och Magras spillvatten, leds det renade vattnet ut i Mellbyån som rinner mot Anten.

Spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten

Spillvattenledningen tar emot spillvatten från t ex bostäder och dagvattenledningen tar emot regnvatten och smältvatten från exempelvis tak, gårdar och gator liksom dräneringsvatten från husgrunder. Det här systemet med skilda ledningar för spillvatten respektive dag- och dräneringsvatten kallas duplikatsystem.

I äldre områden kan det förekomma att spill-, dag- och dräneringsvatten avleds i samma ledning och kallas då kombinerat system. Avsikten med det separerade systemet, duplikatsystem, är att minska belastningen på reningsverken och förhindra översvämningar i fastigheter. I samband med att befintligt ledningsnät förnyas byggs separata ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten ut även i äldre områden.

Vad händer med spillvattnet?

Ditt spillvatten från hushållet går till avloppsreningsverket där spillvattnet grovrensas från fasta partiklar. Och därefter renas från näringsämnen som fosfor, kväve och syreförbrukande ämnen innan vattnet släpps ut till naturen i sjöar eller andra vattendrag. Näringsämnena samlas i ett slam som kan användas till gödningsmedel i åkerbruk. Fasta partiklar går till förbränning.

Vad bör man tänka på?

Eftersom våra avloppsreningsverk är byggda för att ta emot och rena spillvatten från hushåll får endast vatten från toaletter, bad, tvätt, disk och matlagning släppas ut i avloppet. Om andra ämnen eller fasta föremål spolas ned i avloppet äventyras ledningsnätets och avloppsreningsverkens funktion. Dessutom blir slammet från avloppsreningsverken oanvändbart som jordförbättringsmedel på jordbruksmark. 

Endast det som har passerat kroppen samt toalettpapper får slängas i toaletten så orsakar du inga pumphaverier, störningar i reningsprocessen eller det biologiska livet i recipienten som det renade avloppsvattnet släpps ut i.

Se ett kort filmklipp

Broschyr om översvämning i källaren

Att drabbas av översvämning i sin källare innebär både obehag och massor av arbete. VA-avdelningen på Alingsås kommuns tekniska förvaltning lägger ned mycket arbete på att successivt förbättra ledningsnätet och därmed minska riskerna för översvämning. Vi kan dock aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämningar, till exempel vid extrema regn.

I broschyren nedan hittar du information om de vanligaste orsakerna till källaröversvämning och om vilka förebyggande åtgärder du själv kan göra. Vi ger också råd om hur du kan agera om olyckan skulle vara framme.

Broschyr om vatten och avlopp 

Ett väl fungerande VA-system är starkt beroende av hur fastighetsägarna utför sina delar av systemet och hur systemet används. Det är därför mycket viktigt att följa de bestämmelser och regler som finns. Tekniska förvaltningen har producerat en broschyr för att klargöra vad som krävs av den som använder de kommunala VA-anläggningarna. Broschyren i sin helhet finns att ladda ner som pdf, se nedan.

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor!