Dricksvatten från egen brunn

Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför är det viktigt att man regelbundet tar prov på sitt dricksvatten. Många brunnsägare tar bara prov på sitt dricksvatten då man känner smakförändringar, då vattnet luktar konstigt eller då vattnet ändrat färg. Det kan dock vara problem med vattnet utan att man känner av det. Du bör därför kontrollera ditt vatten vart tredje år.

Har man små barn i familjen bör man vara extra noggrann med att provta vattnet då små barn kan vara känsliga för höga halter av vissa ämnen. Det är också lämpligt att kontrollera vattenkvaliteten i samband med att man borrat eller grävt en ny brunn eller vid köp av fastighet.

Vem har ansvar för brunnen?

Det är du som fastighetsägare/brunnsägare eller din ägarförening som ansvarar för skötsel av brunnen och att vattenkvaliteten undersöks. Om det är problem med brunnen är det också du/ni som måste åtgärda problemen. I dagsläget finns inga statsbidrag för att åtgärda sådana problem.

Vad är ett bra dricksvatten?

Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning ger anvisningar för dig som är brunnsägare. Här finns bland annat gränserna för när ett dricksvatten anses vara tjänligt, otjänligt eller tjänligt med anmärkning.

Vilka problem finns i Alingsås kommun?

I Alingsås kommun förekommer främst problem med
- lågt pH, som kan innebära att vattnet är ledningsangripande,
- förhöjda halter av järn, mangan och fluorid.

Vatten från bergborrade brunnar bör analyseras med avseende på radon. Det är inte ovanligt att höga radonhalter påträffas i grundvatten.

Provtagning

Du som har en egen dricksvattenbrunn ansvarar för provtagning av vattnet. En normal undersökning av vattnet bör omfatta både mikrobiologiska och kemiska parametrar. I en borrad brunn kan det också vara bra att analysera radon.

För att beställa provtagningsflaskor och få vattnet analyserat kontakta något av de laboratorier som utför dricksvattenanalyser. Det är viktigt att man väljer ett laboratorium som är ackrediterat vilket innebär att det är kontrollerat och godkänt av Swedac. Ackrediteringen garanterar att provsvaret är riktigt.

Du kan gå in på Swedacs hemsida och söka efter ackrediterade laboratorier. Det är viktigt att du väljer ett som är ackrediterat för både kemiska och mikrobiologiska dricksvattenanalyser.

Mer information

Mer information som kan vara bra för dig som har egen brunn hittar du under länkarna nedan.
Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Swedacs hemsida