Dagvatten

Ligger fastigheten inom verksamhetsområdet för dagvatten kan man ansluta till den kommunala dagvattenanläggningen. Dagvatteninstallationen skall vara försedd med dagvattenbrunn med vattenlås och sandfång. Hit leds dagvatten och dräneringsvatten och sedan vidare till den kommunala anläggningen. Dagvattenbrunnen skall alltid vara åtkomlig för inspektion och sandfånget skall rensas efter behov.

Om dräneringsvatten avleds till den kommunala dagvattenanläggningen måste Boverkets byggregler om lägsta uppdämningsnivå uppfyllas. Om uppdämningsnivån inte kan säkras krävs att dräneringsvattnet pumpas till dagvattenbrunnen.

Dagvatten och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvattenledningen. Om en fastighet har sitt dagvatten anslutet till spillvattenledningen måste detta separeras (se punkt 30 sid. 37 i ABVA, se pdf nedan). Dagvattenledningarna leds inte till reningsverk utan antingen till en dagvattendamm eller direkt till närmaste vattendrag utan att renas. Det är därför viktigt att inget annat än regnvatten och vatten från dräneringar avleds via dagvatten- och rännstensbrunnar.

Vad händer med dag- och dräneringsvattnet?

Dag- och dräneringsvatten förs i ledningar till vattendrag eller tas omhand enligt LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten. Inom några områden låter man dagvattnet spridas över naturmark innan det förs till kommunens ledningssystem.

LOD - Lokalt Omhändertagande av Dagvatten

Med hänsyn till miljön bör vid ny- och ombyggnad av fastighetens servisledningar lokal omhändetagande av dagvatten (LOD) eftersträvas. LOD innebär att obetydligt förorenat dagvatten infiltreras i marken och renas. Påverkan på avloppsreningsverk och vattendrag minskar då. Dessutom minskar risken för grundvattensänkning genom infiltration.

Den enklaste LOD-anläggningen är ett stuprör med utkastare över en gräsmatta som lutar från huset. En annan lösning är att med en ledning avleda vattnet till en grus- eller sandbädd på tomten. Dagvatten ska tas omhand inom den egna tomten och inte avledas så att grannfastigheter drabbas. Ta kontakt med tekniska kontoret för ytterligare information.

Dagvatten från annat än hushåll

Slam från exempelvis bergvärmeborrning, så kallat kax, får inte tillföras brunnar, ledningssystem eller diken.
Bensin- och oljeavskiljare samt sand- och slamfång i gårdsbrunnar skall tillses regelbundet och tömmas så ofta att de alltid fyller avsedd funktion. Läs mer om oljeavskiljare, se tillhörande information.

Broschyr om vatten och avlopp 

Ett väl fungerande VA-system är starkt beroende av hur fastighetsägarna utför sina delar av systemet och hur systemet används. Det är därför mycket viktigt att följa de bestämmelser och regler som finns. Tekniska förvaltningen har producerat en broschyr för att klargöra vad som krävs av den som använder de kommunala VA-anläggningarna. Broschyren i sin helhet finns att ladda ner som pdf, se nedan.

Dagvattenstrategi

Kommunens VA-avdelning har tagit fram en dagvattenstrategi. Den är indelad i tre delar, underlagsrapport, riktlinjer och åtgärdsplan. Du kan läsa om strategin i pdf:erna längst ned på sidan.

 

Tillhörande information