ABVA 2009

Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Alingsås kommun, ABVA 2009

Användande av allmänna dricksvatten-, spillvatten och dagvattenanläggningar.

Fastställd av kommunfullmäktige i Alingsås kommun 2008-12-17 §227 att gälla från och med 2009-01-01.

Förtydliganden, exempel och kompletterande upplysningar har för vissa bestämmelser lämnats i en särskild kommentar med kursiv text.

Se bestämmelserna i sin helhet i pdf-fil nedan.

Broschyr om vatten och avlopp 

Ett väl fungerande VA-system är starkt beroende av hur fastighetsägarna utför sina delar av systemet och hur systemet används. Det är därför mycket viktigt att följa de bestämmelser och regler som finns. Tekniska förvaltningen har producerat en broschyr för att klargöra vad som krävs av den som använder de kommunala VA-anläggningarna. Broschyren i sin helhet finns att ladda ner som pdf, se nedan.