Sjön Ömmern
Sjön Ömmern, Ekö

Luft, vatten och avlopp

Luft och vatten behöver skyddas från föroreningar.

En väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning (VA-försörjning) är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle.

Ett bra VA-system är starkt beroende av hur fastighetsägarna utför sina delar av systemet och hur systemet används. Det är därför mycket viktigt att följa de bestämmelser och regler som finns.

Luft

Luftkvalitén i Alingsås tätort kontrolleras regelbundet. Jämfört med mätningar från 1995 visar de på en minskning av luftföroreningar fram till år 2008. Därefter visar trenden ökande halter. Sämst resultat visar Västra Ringgatan och E20. Beräkningar av partikelhalter visar dock på en generell minskning.

Mätningarna görs varje år. Många av luftföroreningarna kan knytas till biltrafiken som anses vara den källa som bidrar till den största delen belastande ämnen.

Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är därför viktigt att alla har tillgång till ett rent vatten som kan användas som dricksvatten utan hälsorisker. Dricksvatten kan hämtas från grundvattnet eller som ytvatten från en sjö eller ett vattendrag. Ett grundvatten kan oftast användas direkt men ett ytvatten måste genomgå någon form av rening för att få en bra kvalité. Det vanligaste sättet att få vatten i kranen är från ett kommunalt vattenverk. Bor man utanför de större tätorterna får man sitt vatten från en egen brunn eller från en gemensam vattentäkt för flera fastigheter.

Avloppsvatten

Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Spillvatten från hushåll är en typ av avloppsvatten som innehåller bland annat bakterier och näringsämnen. Avloppsvatten ska enligt miljöbalken 9 kapitlet 7 § avledas och renas eller tas omhand så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.